Chia sẻ

C̼ô̼n̼g̼    a̼n̼    h̼u̼y̼ệ̼n̼    B̼ì̼n̼h̼    X̼u̼y̼ê̼n̼    (̼t̼ỉ̼n̼h̼    V̼ĩ̼n̼h̼    P̼h̼ú̼c̼)̼    v̼ừ̼a̼    p̼h̼á̼t̼    h̼i̼ệ̼n̼,̼    b̼ắ̼t̼    g̼i̼ữ̼    4̼3̼    n̼a̼m̼    t̼h̼a̼n̼h̼    n̼ữ̼    t̼ú̼    c̼ó̼    h̼à̼n̼h̼    v̼i̼    s̼ử̼    d̼ụ̼n̼g̼    t̼r̼á̼i̼    p̼h̼é̼p̼    c̼h̼ấ̼t̼    m̼a̼    t̼ú̼y̼    t̼r̼o̼n̼g̼    q̼u̼á̼n̼    k̼a̼r̼a̼o̼k̼e̼    L̼i̼n̼h̼    D̼u̼n̼g̼    3̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼    c̼ơ̼    q̼u̼a̼n̼    c̼ô̼n̼g̼    a̼n̼,̼    k̼h̼o̼ả̼n̼g̼    1̼h̼3̼0̼    n̼g̼à̼y̼    2̼4̼/̼6̼,̼    t̼ạ̼i̼    q̼u̼á̼n̼    K̼a̼r̼a̼o̼k̼e̼    L̼i̼n̼h̼    D̼u̼n̼g̼    3̼    (̼t̼ổ̼    d̼â̼n̼    p̼h̼ố̼    T̼â̼n̼    H̼à̼,̼    t̼h̼ị̼    t̼r̼ấ̼n̼    G̼i̼a̼    K̼h̼á̼n̼h̼,̼    h̼u̼y̼ệ̼n̼    B̼ì̼n̼h̼    X̼u̼y̼ê̼n̼)̼,̼    C̼ô̼n̼g̼    a̼n̼    h̼u̼y̼ệ̼n̼    B̼ì̼n̼h̼    X̼u̼y̼ê̼n̼    k̼i̼ể̼m̼    t̼r̼a̼,̼    p̼h̼á̼t̼    h̼i̼ệ̼n̼    4̼3̼    đ̼ố̼i̼    t̼ư̼ợ̼n̼g̼    đ̼a̼n̼g̼    c̼ó̼    h̼à̼n̼h̼    v̼i̼    s̼ử̼    d̼ụ̼n̼g̼    t̼r̼á̼i̼    p̼h̼é̼p̼    c̼h̼ấ̼t̼    m̼a̼    t̼ú̼y̼    t̼ạ̼i̼    h̼a̼i̼    p̼h̼ò̼n̼g̼    h̼á̼t̼    t̼ầ̼n̼g̼    1̼    v̼à̼    t̼ầ̼n̼g̼    2̼    c̼ủ̼a̼    q̼u̼á̼n̼    n̼à̼y̼.̼

C̼á̼c̼   ̼đ̼ố̼i̼   ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼   ̼t̼ạ̼i̼   ̼c̼ơ̼   ̼q̼u̼a̼n̼   ̼c̼ô̼n̼g̼   ̼a̼n̼   ̼(̼ả̼n̼h̼   ̼C̼A̼   ̼V̼ĩ̼n̼h̼   ̼P̼h̼ú̼c̼)̼.̼

̼C̼á̼c̼   ̼đ̼ố̼i̼   ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼   ̼b̼ị̼   ̼b̼ắ̼t̼   ̼g̼i̼ữ̼   ̼g̼ồ̼m̼   ̼1̼8̼   ̼n̼ữ̼,̼   ̼2̼5̼   ̼n̼a̼m̼.̼   ̼T̼a̼n̼g̼   ̼v̼ậ̼t̼   ̼t̼h̼u̼   ̼g̼i̼ữ̼   ̼g̼ồ̼m̼   ̼m̼ộ̼t̼   ̼s̼ố̼   ̼t̼ú̼i̼   ̼n̼i̼l̼o̼n̼   ̼t̼r̼o̼n̼g̼   ̼s̼u̼ố̼t̼   ̼m̼à̼u̼   ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼   ̼b̼ê̼n̼   ̼t̼r̼o̼n̼g̼   ̼c̼ó̼   ̼b̼á̼m̼   ̼d̼í̼n̼h̼   ̼t̼i̼n̼h̼   ̼t̼h̼ể̼   ̼d̼ạ̼n̼g̼   ̼đ̼á̼   ̼v̼à̼   ̼m̼ộ̼t̼   ̼s̼ố̼   ̼v̼i̼ê̼n̼   ̼m̼a̼   ̼t̼ú̼y̼   ̼t̼ổ̼n̼g̼   ̼h̼ợ̼p̼.̼

S̼a̼u̼    ̼k̼h̼i̼    ̼l̼ậ̼p̼    ̼h̼ồ̼    ̼s̼ơ̼    ̼b̼a̼n̼    ̼đ̼ầ̼u̼,̼    ̼c̼á̼c̼    ̼đ̼ố̼i̼    ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼    ̼đ̼ư̼ợ̼c̼    ̼đ̼ư̼a̼    ̼v̼ề̼    ̼t̼r̼ụ̼    ̼s̼ở̼    ̼C̼ô̼n̼g̼    ̼a̼n̼    ̼đ̼ể̼    ̼t̼e̼s̼t̼    ̼n̼h̼a̼n̼h̼    ̼v̼ớ̼i̼    ̼c̼h̼ấ̼t̼    ̼m̼a̼    ̼t̼ú̼y̼.̼    ̼K̼ế̼t̼    ̼q̼u̼ả̼    ̼c̼ó̼    ̼3̼9̼/̼4̼3̼    ̼đ̼ố̼i̼    ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼    ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼    ̼t̼í̼n̼h̼    ̼v̼ớ̼i̼    ̼c̼h̼ấ̼t̼    ̼m̼a̼    ̼t̼ú̼y̼.̼    ̼C̼á̼c̼    ̼đ̼ố̼i̼    ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼    ̼n̼à̼y̼    ̼c̼h̼ủ̼    ̼y̼ế̼u̼    ̼đ̼ế̼n̼    ̼t̼ừ̼    ̼c̼á̼c̼    ̼t̼ỉ̼n̼h̼    ̼P̼h̼ú̼    ̼T̼h̼ọ̼,̼    ̼Đ̼i̼ệ̼n̼    ̼B̼i̼ê̼n̼,̼    ̼L̼à̼o̼    ̼C̼a̼i̼,̼    ̼T̼u̼y̼ê̼n̼    ̼Q̼u̼a̼n̼g̼,̼    ̼S̼ơ̼n̼    ̼L̼a̼,̼    ̼H̼ò̼a̼    ̼B̼ì̼n̼h̼,̼    ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼    ̼N̼g̼ã̼i̼    ̼v̼à̼    ̼V̼ĩ̼n̼h̼    ̼P̼h̼ú̼c̼,̼    ̼c̼ó̼    ̼đ̼ộ̼    ̼t̼u̼ổ̼i̼    ̼t̼ừ̼    ̼1̼8̼    ̼đ̼ế̼n̼    ̼3̼4̼.̼

̼V̼ụ̼    ̼v̼i̼ệ̼c̼    ̼đ̼a̼n̼g̼    ̼đ̼ư̼ợ̼c̼    ̼đ̼i̼ề̼u̼    ̼t̼r̼a̼,̼    ̼x̼ử̼    ̼l̼ý̼.̼

N̼ó̼n̼g̼:̼    ̼B̼ắ̼t̼    ̼q̼u̼ả̼    ̼t̼a̼n̼g̼    ̼n̼h̼ó̼m̼    ̼9̼x̼    ̼đ̼a̼n̼g̼    ̼q̼u̼.̼a̼n̼    ̼h̼.̼ệ̼    ̼t̼.̼ì̼n̼h̼    ̼d̼.̼ụ̼c̼    ̼t̼ậ̼p̼    ̼t̼h̼ể̼

N̼h̼ó̼m̼    ̼đ̼ố̼i̼    ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼    ̼n̼a̼m̼    ̼n̼ữ̼    ̼s̼ố̼n̼g̼    ̼t̼h̼e̼o̼    ̼l̼ố̼i̼    ̼“̼b̼ầ̼y̼    ̼đ̼à̼n̼”̼,̼    ̼đ̼ư̼a̼    ̼n̼h̼a̼u̼    ̼đ̼i̼    ̼t̼h̼u̼ê̼    ̼n̼h̼à̼    ̼n̼g̼h̼ỉ̼    ̼đ̼ể̼    ̼s̼ử̼    ̼d̼ụ̼n̼g̼    ̼m̼a̼    ̼t̼ú̼y̼,̼    ̼ă̼n̼    ̼n̼h̼ậ̼u̼,̼    ̼q̼u̼a̼n̼    ̼h̼ệ̼    ̼t̼ì̼n̼h̼    ̼d̼ụ̼c̼    ̼t̼ậ̼p̼    ̼t̼h̼ể̼    ̼v̼ừ̼a̼    ̼b̼ị̼    ̼C̼ô̼n̼g̼    ̼a̼n̼    ̼b̼ắ̼t̼    ̼q̼u̼ả̼    ̼t̼a̼n̼g̼.̼

T̼h̼e̼o̼ t̼i̼n̼ b̼á̼o̼ t̼ừ̼ q̼u̼ầ̼n̼ c̼h̼ú̼n̼g̼ n̼h̼â̼n̼ d̼â̼n̼ t̼ừ̼ g̼i̼ữ̼a̼ t̼h̼á̼n̼g̼ 9̼/̼2̼0̼1̼4̼,̼ c̼ứ̼     k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ 2̼2̼h̼ t̼ố̼ m̼ộ̼t̼ s̼ố̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ d̼â̼n̼ k̼h̼u̼ v̼ự̼c̼ t̼ổ̼ 1̼3̼7̼  p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ H̼ò̼a̼     M̼i̼n̼h̼ (̼q̼u̼ậ̼n̼ L̼i̼ê̼n̼ C̼h̼i̼ể̼u̼,̼ N̼ẵ̼n̼g̼)̼ l̼ạ̼i̼ p̼h̼á̼t̼ h̼i̼ệ̼n̼ m̼ộ̼t̼ n̼h̼ó̼m̼ t̼h̼a̼n̼h̼ n̼i̼ê̼n̼ đ̼ủ̼ c̼ả̼ n̼a̼m̼ n̼ữ̼,̼ t̼ó̼c̼ n̼h̼u̼ộ̼m̼ đ̼ủ̼ m̼à̼u̼,̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ h̼ì̼n̼h̼ x̼ă̼m̼ đ̼i̼ r̼a̼ v̼à̼o̼ n̼h̼à̼ n̼g̼h̼ỉ̼ T̼h̼i̼ê̼n̼ H̼à̼ (̼đ̼ó̼n̼g̼ t̼ạ̼i̼ đ̼ị̼a̼ b̼à̼n̼)̼ b̼i̼ể̼u̼ h̼i̼ệ̼n̼ g̼à̼ g̼ậ̼t̼.̼

̼X̼á̼c̼     m̼i̼n̼h̼     n̼g̼u̼ồ̼n̼     t̼i̼n̼,̼     C̼ô̼n̼g̼     a̼n̼     p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼     H̼ò̼a̼     M̼i̼n̼h̼     c̼ử̼     l̼ự̼c̼     l̼ư̼ợ̼n̼g̼     t̼h̼e̼o̼     d̼õ̼i̼     đ̼ộ̼n̼g̼     t̼ĩ̼n̼h̼,̼     l̼ị̼c̼h̼  t̼r̼ì̼n̼h̼     đ̼i̼     l̼ạ̼i̼.̼     H̼a̼i̼     đ̼ê̼m̼     s̼a̼u̼,̼     m̼ọ̼i̼     d̼i̼     b̼i̼ế̼n̼     đ̼ộ̼n̼g̼     c̼ủ̼a̼     n̼h̼ó̼m̼     đ̼ố̼i̼     t̼ư̼ợ̼n̼g̼     đ̼ã̼     đ̼ư̼ợ̼c̼     p̼h̼á̼c̼     h̼ọ̼a̼,̼  c̼ô̼n̼g̼     a̼n̼     p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼     p̼h̼ố̼i̼     h̼ợ̼p̼     t̼ổ̼     d̼â̼n̼     p̼h̼ố̼,̼     d̼â̼n̼     p̼h̼ò̼n̼g̼     q̼u̼y̼ế̼t̼     đ̼ị̼n̼h̼     “̼đ̼ộ̼t̼     k̼í̼c̼h̼”̼.̼

L̼ú̼c̼  ̼1̼h̼3̼0̼  ̼n̼g̼à̼y̼  ̼1̼5̼/̼9̼,̼  ̼l̼ự̼c̼  ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼  ̼c̼h̼ứ̼c̼  ̼n̼ă̼n̼g̼  ̼b̼ấ̼t̼  ̼n̼g̼ờ̼  ̼k̼i̼ể̼m̼  ̼t̼r̼a̼  ̼3̼  p̼h̼ò̼n̼g̼  ̼t̼r̼ê̼n̼  ̼t̼ầ̼n̼g̼  ̼3̼  ̼n̼h̼à̼  ̼n̼g̼h̼ỉ̼,̼  ̼b̼ắ̼t̼  ̼q̼u̼ả̼  ̼t̼a̼n̼g̼  ̼1̼1̼  ̼đ̼ố̼i̼  ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼  ̼đ̼a̼n̼g̼  ̼s̼a̼y̼  ̼s̼ư̼a̼  ̼n̼h̼ậ̼u̼  ̼n̼h̼ẹ̼t̼  ̼v̼à̼  ̼s̼ử̼  ̼d̼ụ̼n̼g̼  ̼m̼a̼  ̼t̼ú̼y̼  ̼đ̼á̼.̼  ̼T̼h̼ấ̼y̼  ̼c̼ô̼n̼g̼  ̼a̼n̼  ̼x̼u̼ấ̼t̼  ̼h̼i̼ệ̼n̼,̼  m̼ộ̼t̼  ̼t̼h̼a̼n̼h̼  ̼n̼i̼ê̼n̼  ̼n̼h̼ả̼y̼  ̼l̼ê̼n̼  ̼m̼á̼i̼  ̼t̼ô̼n̼  ̼n̼h̼à̼  ̼n̼g̼h̼ỉ̼  ̼b̼ỏ̼  ̼t̼r̼ố̼n̼,̼  ̼b̼ị̼  ̼t̼ó̼m̼  ̼g̼ọ̼n̼  ng̼a̼y̼  ̼s̼a̼u̼  ̼đ̼ó̼.̼

M̼ư̼ờ̼i̼  ̼m̼ộ̼t̼  ̼đ̼ố̼i̼  ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼,̼  ̼t̼r̼o̼n̼g̼  ̼đ̼ó̼  ̼c̼ó̼  ̼9̼  ̼n̼ữ̼  ̼đ̼ư̼ợ̼c̼  ̼l̼à̼m̼  ̼r̼õ̼  ̼g̼ồ̼m̼:̼  ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼  T̼h̼ị̼  ̼K̼i̼m̼  ̼(̼S̼N̼  ̼1̼9̼9̼6̼,̼  ̼n̼g̼ụ̼  ̼t̼ổ̼  ̼8̼2̼,̼  ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼  ̼H̼ò̼a̼  ̼K̼h̼á̼n̼h̼  ̼N̼a̼m̼,̼  ̼q̼u̼ậ̼n̼  L̼i̼ê̼n̼  ̼C̼h̼i̼ể̼u̼)̼,̼  ̼H̼o̼à̼n̼g̼  ̼T̼h̼ị̼  ̼K̼h̼á̼n̼h̼  ̼(̼S̼N̼  ̼1̼9̼9̼6̼,̼  ̼n̼g̼ụ̼  ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼  ̼L̼ê̼  ̼D̼u̼ẩ̼n̼,̼  q̼u̼ậ̼n̼  ̼H̼ả̼i̼  ̼C̼h̼â̼u̼)̼,̼  ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼  ̼T̼h̼ị̼  ̼T̼h̼u̼  ̼(̼S̼N̼  ̼1̼9̼9̼6̼,̼  ̼n̼g̼ụ̼  ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼  ̼N̼ạ̼i̼  H̼i̼ê̼n̼  ̼Đ̼ô̼n̼g̼,̼  ̼q̼u̼ậ̼n̼  ̼S̼ơ̼n̼  ̼T̼r̼à̼)̼,̼  ̼T̼r̼ầ̼n̼  ̼B̼ả̼o̼  ̼T̼r̼i̼n̼h̼  ̼(̼S̼N̼  ̼1̼9̼9̼7̼,̼  ̼n̼g̼ụ̼  ̼q̼u̼ậ̼n̼  S̼ơ̼n̼  ̼T̼r̼à̼)̼,̼  ̼h̼a̼i̼  ̼c̼h̼ị̼  ̼e̼m̼  ̼r̼u̼ộ̼t̼  ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼  ̼K̼i̼m̼  ̼L̼i̼ê̼n̼  ̼(̼S̼N̼  ̼1̼9̼9̼6̼)̼,̼  ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼  ̼K̼i̼m̼  L̼o̼a̼n̼  ̼(̼S̼N̼  ̼1̼9̼9̼9̼,̼  ̼c̼ù̼n̼g̼  ̼n̼g̼ụ̼  ̼q̼u̼ậ̼n̼  ̼L̼i̼ê̼n̼  ̼C̼h̼i̼ể̼u̼)̼,̼  ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼  ̼T̼h̼ị̼  ̼K̼i̼ề̼u̼  (̼S̼N̼  1̼9̼9̼9̼,̼  ̼n̼g̼ụ̼  ̼t̼ổ̼  ̼1̼9̼3̼,̼  ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼  ̼H̼ò̼a̼  ̼M̼i̼n̼h̼)̼,̼  ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼  ̼T̼h̼ị̼  ̼M̼a̼i̼  ̼(̼S̼N̼  1̼9̼9̼6̼,̼  q̼u̼ê̼  ̼B̼ì̼n̼h̼  ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼  ̼B̼ì̼n̼h̼  ̼S̼ơ̼n̼,̼  ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼  ̼N̼g̼ã̼i̼)̼  ̼v̼à̼  ̼L̼ê̼  ̼T̼h̼ị̼  ̼K̼h̼á̼n̼h̼  (̼1̼9̼9̼8̼,̼  q̼u̼ê̼  ̼Q̼u̼á̼n̼  ̼H̼à̼u̼,̼  ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼  ̼N̼i̼n̼h̼,̼  ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼  ̼B̼ì̼n̼h̼)̼.̼

H̼a̼i̼  ̼đ̼ố̼i̼  ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼  ̼n̼a̼m̼  ̼l̼à̼  ̼P̼h̼ạ̼m̼  ̼V̼ă̼n̼  ̼T̼ì̼n̼h̼  ̼(̼S̼N̼  ̼1̼9̼9̼3̼)̼,̼  ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼  ̼V̼ă̼n̼  T̼h̼à̼n̼h̼  ̼(̼S̼N̼  ̼1̼9̼9̼2̼,̼  ̼c̼ù̼n̼g̼  ̼n̼g̼ụ̼  ̼q̼u̼ậ̼n̼  ̼L̼i̼ê̼n̼  ̼C̼h̼i̼ể̼u̼)̼.̼  ̼T̼ấ̼t̼  ̼c̼ả̼  ̼đ̼ư̼ợ̼c̼  ̼đ̼ư̼a̼  v̼ề̼  ̼t̼r̼ụ̼  ̼s̼ở̼  ̼C̼ô̼n̼g̼  ̼a̼n̼  ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼  ̼H̼ò̼a̼  ̼M̼i̼n̼h̼  ̼đ̼ể̼  ̼l̼à̼m̼  ̼v̼i̼ệ̼c̼  ̼đ̼ồ̼n̼g̼  ̼t̼h̼ờ̼i̼  ̼t̼h̼ử̼  m̼a̼i  ̼t̼hú̼y̼.̼  ̼K̼ế̼t̼  ̼q̼u̼ả̼,̼  ̼c̼ó̼  ̼8̼/̼1̼1̼  ̼đ̼ố̼i̼  ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼  ̼(̼6̼  ̼n̼ữ̼,̼  ̼2̼  ̼n̼a̼m̼)̼  ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼  ̼t̼í̼n̼h̼  v̼ớ̼i̼  ̼“̼h̼à̼n̼g̼  ̼đ̼á̼”̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼  ̼s̼ố̼  ̼9̼  ̼đ̼ố̼i̼  ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼  ̼n̼ữ̼,̼  ̼c̼ả̼n̼h̼  ̼s̼á̼t̼  ̼c̼ũ̼n̼g̼  ̼l̼à̼m̼  ̼r̼õ̼,̼  ̼c̼ó̼  ̼2̼  ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼  ̼đ̼i̼  l̼à̼m̼  ̼t̼i̼ế̼p̼  ̼v̼i̼ê̼n̼  ̼t̼ạ̼i̼  ̼c̼á̼c̼  ̼q̼u̼á̼n̼  ̼k̼a̼r̼a̼o̼k̼e̼  ̼t̼r̼ê̼n̼  ̼đ̼ị̼a̼  ̼b̼à̼n̼  ̼L̼i̼ê̼n̼  ̼C̼h̼i̼ể̼u̼;̼  ̼2̼  n̼g̼ư̼ờ̼i̼  ̼k̼h̼á̼c̼  ̼l̼à̼m̼  ̼t̼h̼ợ̼  ̼u̼ố̼n̼  ̼t̼ó̼c̼,̼  ̼s̼ố̼  ̼c̼ò̼n̼  ̼l̼ạ̼i̼  ̼k̼h̼ô̼n̼g̼  ̼c̼ó̼  ̼n̼g̼h̼ề̼  ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼  ̼ổ̼n̼  đ̼ị̼n̼h̼,̼  ̼s̼u̼ố̼t̼  ̼n̼g̼à̼y̼  ̼c̼h̼ỉ̼  ̼đ̼i̼  ̼c̼h̼ơ̼i̼.̼  ̼

Đ̼i̼ể̼m̼  ̼c̼h̼u̼n̼g̼,̼  ̼h̼ầ̼u̼  ̼h̼ế̼t̼  ̼c̼á̼c̼  ̼e̼m̼  ̼đ̼ề̼u̼  ̼b̼ỏ̼  ̼n̼h̼à̼  ̼đ̼i̼  ̼b̼ụ̼i̼  ̼t̼ừ̼  ̼r̼ấ̼t̼  ̼l̼â̼u̼,̼  ̼m̼ộ̼t̼  s̼ố̼  ̼đ̼i̼  ̼c̼ả̼  ̼t̼u̼ầ̼n̼  ̼đ̼ế̼n̼  ̼h̼ơ̼n̼  ̼n̼ử̼a̼  ̼t̼h̼á̼n̼g̼  ̼n̼a̼y̼  ̼c̼h̼ư̼a̼  ̼v̼ề̼  ̼n̼h̼à̼.̼  ̼5̼/̼9̼  ̼đ̼ố̼i̼  t̼ư̼ợ̼n̼g̼  ̼n̼ữ̼  ̼k̼h̼i̼  ̼đ̼ư̼ợ̼c̼  ̼h̼ỏ̼i̼  ̼v̼ề̼  ̼h̼o̼à̼n̼  ̼c̼ả̼n̼h̼  ̼g̼i̼a̼  ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼  ̼v̼ì̼  ̼s̼a̼o̼  ̼b̼ỏ̼  ̼n̼h̼à̼  ̼đ̼i̼  t̼h̼u̼ê̼  ̼n̼h̼à̼  ̼n̼g̼h̼ỉ̼,̼  ̼đ̼ề̼u̼  ̼c̼h̼o̼  ̼b̼i̼ế̼t̼,̼  ̼d̼o̼  ̼b̼a̼  ̼m̼ẹ̼  ̼l̼y̼  ̼d̼ị̼,̼  ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼  ̼ở̼  ̼v̼ớ̼i̼  d̼ư̼ợ̼n̼g̼,̼  ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼  ̼ở̼  ̼v̼ớ̼i̼  ̼d̼ì̼,̼  ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼  ̼b̼ị̼  ̼“̼n̼é̼m̼”̼  ̼s̼a̼n̼g̼  ̼c̼h̼o̼  ̼n̼ộ̼i̼,̼  ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼  ̼n̼ê̼n̼  “̼e̼m̼  ̼k̼h̼ô̼n̼g̼  ̼t̼h̼í̼c̼h̼  ̼s̼ố̼n̼g̼  ̼c̼u̼ộ̼c̼  ̼s̼ố̼n̼g̼  ̼n̼h̼ư̼  ̼v̼ậ̼y̼  ̼n̼ữ̼a̼”̼.̼  ̼

T̼ấ̼t̼   c̼ả̼   9̼   e̼m̼   g̼á̼i̼   s̼ố̼n̼g̼   “̼b̼ầ̼y̼   đ̼à̼n̼”̼   đ̼ề̼u̼   c̼h̼u̼n̼g̼   h̼o̼à̼n̼   c̼ả̼n̼h̼   c̼h̼a̼   m̼ẹ̼   t̼a̼/n̼   v̼/ỡ̼,̼   g̼i̼a̼   đ̼ì̼n̼h̼   k̼h̼ô̼n̼g̼   h̼ạ̼n̼h̼   p̼h̼ú̼c̼

Q̼u̼a̼  ̼b̼ạ̼n̼  ̼b̼è̼  ̼v̼à̼  ̼c̼á̼c̼  ̼t̼r̼a̼n̼g̼  ̼m̼ạ̼n̼g̼  ̼x̼ã̼  ̼h̼ộ̼i̼  ̼c̼á̼c̼  ̼e̼m̼  ̼q̼u̼e̼n̼  ̼b̼i̼ế̼t̼  ̼n̼h̼a̼u̼.̼  C̼ũ̼n̼g̼  ̼d̼o̼  ̼t̼i̼ê̼/m̼  ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼  ̼t̼h̼ô̼n̼g̼  ̼t̼i̼n̼  ̼t̼ừ̼  ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼  ̼t̼r̼a̼n̼g̼  ̼w̼e̼b̼  ̼“̼đ̼e̼n̼”̼,̼  ̼c̼á̼c̼  e̼m̼  ̼n̼ả̼y̼  ̼r̼a̼  ̼ý̼  ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼,̼  ̼m̼u̼ố̼n̼  ̼t̼ụ̼  ̼t̼ậ̼p̼  ̼đ̼ể̼  ̼s̼ố̼n̼g̼  ̼“̼b̼ầ̼y̼  ̼đ̼à̼n̼”̼  ̼n̼ê̼n̼  ̼r̼ủ̼ n̼h̼a̼u̼  c̼ù̼n̼g̼  ̼t̼h̼ự̼c̼  ̼h̼i̼ệ̼n̼.̼

C̼á̼c̼  ̼đ̼ố̼i̼  ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼  ̼k̼h̼a̼i̼  ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼  ̼h̼ô̼m̼  ̼b̼ị̼  ̼b̼ắ̼t̼  ̼q̼u̼ả̼  ̼t̼a̼n̼g̼  ̼đ̼a̼n̼g̼  ̼s̼ử̼  ̼d̼ụ̼n̼g̼  h̼à̼n̼g̼  ̼đ̼á̼,̼  ̼n̼h̼ó̼m̼  ̼đ̼a̼n̼g̼  ̼t̼ổ̼  ̼c̼h̼ứ̼c̼  ̼t̼i̼ệ̼c̼  ̼s̼i̼n̼h̼  ̼n̼h̼ậ̼t̼  ̼c̼h̼o̼  ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼  ̼T̼h̼ị̼  ̼K̼i̼m̼.̼  ̼

S̼a̼u̼  ̼m̼ộ̼t̼  ̼n̼g̼à̼y̼  ̼đ̼ấ̼u̼  ̼t̼r̼a̼n̼h̼,̼  ̼k̼h̼a̼i̼  ̼t̼h̼á̼c̼  ̼t̼h̼ô̼n̼g̼  ̼t̼i̼n̼,̼  ̼c̼á̼c̼  ̼đ̼ố̼i̼  ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼  ̼m̼ớ̼i̼  c̼h̼ị̼u̼  ̼t̼h̼ú̼  ̼n̼h̼ậ̼n̼  ̼t̼ừ̼  ̼n̼h̼i̼ề̼u̼  ̼n̼g̼à̼y̼  ̼q̼u̼a̼,̼  ̼đ̼ã̼  ̼đ̼ế̼n̼  ̼t̼h̼u̼ê̼  ̼3̼  ̼p̼h̼ò̼n̼g̼  ̼n̼g̼h̼ỉ̼  ̼ở̼  T̼h̼i̼ê̼n̼  ̼H̼à̼  ̼đ̼ể̼  ̼s̼ử̼  ̼d̼ụ̼n̼g̼  ̼m̼a̼  ̼t̼ú̼y̼  ̼v̼à̼  ̼q̼u̼a̼n̼  ̼h̼/ệ̼  ̼t̼/ì̼n̼/h̼  ̼d̼/ụ̼c̼  ̼k̼i̼ể̼u̼  ̼b̼ầ̼y̼  đ̼à̼n̼.̼  ̼“̼V̼ớ̼i̼  ̼k̼i̼ể̼u̼  ̼“̼c̼h̼ơ̼i̼”̼  ̼n̼à̼y̼,̼  ̼p̼h̼ả̼i̼  ̼t̼ụ̼  ̼t̼ậ̼p̼  ̼đ̼ô̼n̼g̼  ̼m̼ớ̼i̼  ̼t̼h̼ấ̼y̼  ̼đ̼ộ̼  ̼“̼p̼h̼ê̼”̼.̼  Đ̼ứ̼a̼  ̼n̼à̼o̼  ̼m̼u̼ố̼n̼  ̼q̼/u̼a̼n̼  ̼h̼/ệ̼  ̼t̼/ì̼n̼h̼  ̼d/ục  ̼v̼ớ̼i̼  ̼a̼i̼  ̼t̼ù̼y̼  ̼t̼h̼í̼c̼h̼”̼,̼  ̼K̼i̼m̼  ̼k̼h̼a̼i̼.

̼H̼i̼ệ̼n̼  ̼c̼ô̼n̼g̼  ̼a̼n̼  ̼đ̼a̼n̼g̼  ̼l̼i̼ê̼n̼  ̼h̼ệ̼  ̼v̼ớ̼i̼  ̼c̼h̼í̼n̼h̼  ̼q̼u̼y̼ề̼n̼  ̼đ̼ị̼a̼  ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼  ̼c̼ủ̼a̼  ̼1̼1̼  đ̼ố̼i̼  ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼  ̼n̼à̼y̼  ̼đ̼ể̼  ̼l̼à̼m̼  ̼r̼õ̼  ̼h̼ơ̼n̼  ̼n̼h̼â̼n̼  ̼t̼h̼â̼n̼,̼  ̼n̼h̼ằ̼m̼  ̼c̼ó̼  ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼  ̼x̼ử̼  ̼l̼ý̼  n̼g̼h̼i̼ê̼m̼.̼  ̼

V̼ụ̼  ̼v̼i̼ệ̼c̼  ̼c̼ũ̼n̼g̼  ̼l̼à̼  ̼l̼ờ̼i̼  ̼c̼ả̼n̼h̼  ̼b̼á̼o̼  ̼v̼ề̼  ̼l̼ố̼i̼  ̼s̼ố̼n̼g̼  ̼s̼a̼i̼  ̼l̼ệ̼c̼h̼  ̼c̼ủ̼a̼  ̼m̼ộ̼t̼  ̼b̼ộ̼  p̼h̼ậ̼n̼  ̼t̼h̼a̼n̼h̼  ̼t̼h̼i̼ế̼u̼  ̼n̼i̼ê̼n̼  ̼h̼i̼ệ̼n̼  ̼n̼a̼y̼  ̼m̼à̼  ̼g̼i̼a̼  ̼đ̼ì̼n̼h̼  ̼c̼ầ̼n̼  ̼b̼i̼ế̼t̼  ̼đ̼ể̼  ̼q̼u̼a̼n̼  t̼â̼m̼,̼  ̼g̼i̼á̼o̼  ̼d̼ụ̼c̼,̼  ̼q̼u̼ả̼n̼  ̼l̼ý̼  ̼c̼o̼n̼  ̼c̼á̼i̼.̼  ̼

C̼ô̼n̼g̼  ̼a̼n̼  ̼c̼h̼o̼  ̼b̼i̼ế̼t̼  ̼c̼ũ̼n̼g̼  ̼s̼ẽ̼  ̼x̼ử̼  ̼l̼ý̼  ̼m̼ạ̼n̼h̼  ̼t̼a̼y̼  ̼v̼ớ̼i̼  ̼c̼h̼ủ̼  ̼n̼h̼à̼  ̼n̼g̼h̼ỉ̼  T̼h̼i̼ê̼n̼  ̼H̼à̼,̼  ̼đ̼ư̼ợ̼c̼  ̼x̼á̼c̼  ̼đ̼ị̼n̼h̼  ̼b̼à̼  ̼P̼h̼ạ̼     T̼h̼ị̼  ̼B̼í̼c̼h̼  ̼L̼i̼ê̼n̼  ̼(̼S̼N̼  ̼1̼9̼6̼3̼,̼  ̼n̼g̼ụ̼  p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼  ̼T̼h̼a̼n̼h̼  ̼K̼h̼ê̼  ̼T̼â̼y̼,̼  ̼q̼u̼ậ̼n̼  ̼T̼h̼a̼n̼h̼  ̼K̼h̼ê̼,̼  ̼Đ̼à̼  ̼N̼ẵ̼n̼g̼)̼  ̼m̼u̼a̼  ̼l̼ạ̼i̼  ̼k̼i̼n̼h̼  ̼d̼o̼a̼n̼h̼.̼/̼.̼

Bình luận