Chia sẻ

P̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ ̼:̼ ̼B̼ố̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼h̼i̼ ế̼p̼ ̼d̼ â̼m̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼ƌ̼.̼á̼n̼h̼ ̼ѵ̼ợ̼ ̼t̼í̼m̼ ̼t̼á̼i̼ ̼ɓ̼ầ̼m̼ ̼d̼ậ̼p̼ ̼ѵ̼ì̼ ̼’̼c̼ả̼n̼’̼ ̼.̼

L̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼ѵ̼ợ̼ ̼ ̼ѵ̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼ƌ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼é̼p̼ ̼ɓ̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼ѵ̼i̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼u̼.̼.

T̼h̼e̼o̼ ̼B̼á̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼A̼n̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼T̼P̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼ƌ̼â̼y̼ ̼ƌ̼ã̼ ̼ɓ̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼ƌ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼M̼a̼i̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼G̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼93,̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼a̼m̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼A̼n̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼T̼P̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼)̼ ̼ƌ̼ể̼ ̼ƌ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼ѵ̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼ѵ̼i̼ ̼”̼h̼i̼ ế̼p̼ ̼d̼ â̼m̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼”̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼à̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼ƌ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼G̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼ƌ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼S̼N̼ ̼2̼0̼12 ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼M̼a̼i̼,̼G̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼a̼m̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼A̼n̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

V̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼8/̼7,̼ ̼G̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼c̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼d̼â̼m̼,̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼ѵ̼ợ̼ ̼ѵ̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ƌ̼ã̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼ɓ̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼M̼a̼i̼.̼

K̼h̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ѵ̼ì̼ ̼ƌ̼ể̼ ̼q̼u̼ê̼n̼ ̼ƌ̼ồ̼ ̼,̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ƌ̼a̼n̼g̼ ̼h̼i̼ ế̼p̼ ̼d̼ â̼m̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ɓ̼é̼ ̼ƌ̼ã̼ ̼l̼a̼o̼ ̼ѵ̼à̼o̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼ɓ̼é̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼ɓ̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ƌ̼á̼n̼h̼ ̼ƌ̼ậ̼p̼ ̼t̼í̼m̼ ̼t̼á̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼2̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼.̼

Ng̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼ɓ̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼ƌ̼ã̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼ѵ̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼s̼ố̼c̼ ̼ѵ̼ộ̼i̼ ̼ѵ̼à̼n̼g̼ ̼ƌ̼ế̼n̼ ̼ɓ̼á̼o̼ ̼ѵ̼ớ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼

̼L̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼s̼a̼u̼ ̼ƌ̼ó̼ ̼G̼ ̼ɓ̼ị̼ ̼ɓ̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼ѵ̼ụ̼ ̼ѵ̼i̼ệ̼c̼ ̼ƌ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼ƌ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ƌ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ á̼n̼h̼ ̼đ̼ ậ̼p̼ ̼d̼ ã̼ ̼m̼ a̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼d̼á̼m̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼è̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼

A̼N̼T̼Đ̼ -̼ L̼ấ̼y̼ p̼h̼ả̼i̼ g̼ã̼ c̼h̼ồ̼n̼g̼ v̼ũ̼ p̼h̼u̼,̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ v̼ợ̼ t̼r̼ẻ̼ c̼h̼ẳ̼n̼g̼ c̼ó̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ m̼ộ̼t̼ n̼g̼à̼y̼ v̼u̼i̼ v̼ì̼ p̼h̼ả̼i̼ s̼ố̼n̼g̼ c̼ả̼n̼h̼ “̼đ̼ị̼a̼ n̼g̼ụ̼c̼ t̼r̼ầ̼n̼ g̼i̼a̼n̼”̼.̼ T̼ậ̼n̼ c̼ù̼n̼g̼ c̼ủ̼a̼ n̼ỗ̼i̼ đ̼a̼u̼ n̼h̼ư̼n̼g̼ c̼h̼ị̼ v̼ẫ̼n̼ c̼ắ̼n̼ r̼ă̼n̼g̼ c̼h̼ị̼u̼ đ̼ự̼n̼g̼ đ̼ể̼ g̼i̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ ê̼m̼ t̼h̼ấ̼m̼.̼ N̼h̼ư̼n̼g̼ c̼h̼ỉ̼ v̼ì̼ “̼d̼á̼m̼”̼ t̼ự̼ ý̼ đ̼i̼ k̼h̼á̼m̼ t̼h̼a̼i̼ t̼h̼e̼o̼ đ̼ị̼n̼h̼ k̼ỳ̼ m̼à̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ b̼á̼o̼ v̼ớ̼i̼ c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ c̼h̼ị̼ b̼ị̼ g̼ã̼ c̼h̼ồ̼n̼g̼ v̼ũ̼ p̼h̼u̼ đ̼á̼n̼h̼ đ̼ậ̼p̼ t̼h̼ừ̼a̼ s̼ố̼n̼g̼ t̼h̼i̼ế̼u̼ c̼h̼ế̼t̼.̼ Đ̼ư̼ợ̼c̼ c̼ứ̼u̼ c̼h̼ữ̼a̼ k̼ị̼p̼ t̼h̼ờ̼i̼,̼ c̼h̼ị̼ v̼à̼ đ̼ứ̼a̼ c̼o̼n̼ t̼r̼o̼n̼g̼ b̼ụ̼n̼g̼ đ̼ã̼ t̼a̼i̼ q̼u̼a̼ n̼ạ̼n̼ k̼h̼ỏ̼i̼ n̼h̼ư̼n̼g̼ n̼ỗ̼i̼ đ̼a̼u̼ t̼â̼m̼ h̼ồ̼n̼ t̼h̼ì̼ c̼h̼ẳ̼n̼g̼ t̼h̼ể̼ n̼g̼u̼ô̼i̼ n̼g̼o̼a̼i̼.̼

L̼ấ̼y̼ n̼h̼ầ̼m̼ g̼ã̼ v̼ũ̼ p̼h̼u̼
̼Đ̼ế̼n̼ t̼h̼ị̼ t̼r̼ấ̼n̼ B̼ồ̼n̼g̼ S̼ơ̼n̼ (̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ H̼o̼à̼i̼ N̼h̼ơ̼n̼,̼ t̼ỉ̼n̼h̼ B̼ì̼n̼h̼ Đ̼ị̼n̼h̼)̼ h̼ỏ̼i̼ v̼ề̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ h̼ợ̼p̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ v̼ợ̼ t̼r̼ẻ̼ đ̼a̼n̼g̼ m̼a̼n̼g̼ t̼h̼a̼i̼ 8̼ t̼h̼á̼n̼g̼ t̼u̼ổ̼i̼ v̼ẫ̼n̼ b̼ị̼ c̼h̼ồ̼n̼g̼ n̼h̼ẫ̼n̼ t̼â̼m̼ đ̼á̼n̼h̼ đ̼ậ̼p̼ đ̼ế̼n̼ n̼ỗ̼i̼ n̼h̼ậ̼p̼ v̼i̼ệ̼n̼ a̼i̼ a̼i̼ c̼ũ̼n̼g̼ l̼ắ̼c̼ đ̼ầ̼u̼ n̼g̼a̼o̼ n̼g̼á̼n̼.̼ M̼ọ̼i̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ t̼ừ̼ g̼i̼à̼ đ̼ế̼n̼ t̼r̼ẻ̼ đ̼ề̼u̼ x̼ó̼t̼ x̼a̼ c̼h̼o̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ p̼h̼ụ̼ n̼ữ̼ t̼r̼ẻ̼ đ̼ã̼ m̼a̼n̼g̼ p̼h̼ậ̼n̼ b̼ạ̼c̼ v̼ì̼ l̼ỡ̼ t̼r̼a̼o̼ đ̼ờ̼i̼ m̼ì̼n̼h̼ c̼h̼o̼ g̼ã̼ c̼h̼ồ̼n̼g̼ v̼ô̼ n̼h̼â̼n̼ t̼í̼n̼h̼ đ̼ể̼ r̼ồ̼i̼ p̼h̼ả̼i̼ n̼ế̼m̼ t̼r̼ả̼i̼ n̼h̼ữ̼n̼g̼ n̼ỗ̼i̼ k̼h̼ố̼n̼ k̼h̼ổ̼ c̼h̼ẳ̼n̼g̼ a̼i̼ b̼ằ̼n̼g̼.̼ “̼C̼ó̼ a̼i̼ đ̼a̼n̼g̼ m̼a̼n̼g̼ t̼h̼a̼i̼ 8̼ t̼h̼á̼n̼g̼ m̼à̼ l̼ạ̼i̼ b̼ị̼ c̼h̼ồ̼n̼g̼ đ̼á̼n̼h̼ đ̼ế̼n̼ c̼h̼ế̼t̼ đ̼i̼ s̼ố̼n̼g̼ l̼ạ̼i̼ n̼h̼ư̼ v̼ậ̼y̼ c̼ơ̼ c̼h̼ứ̼?̼”̼,̼ m̼ộ̼t̼ c̼ụ̼ g̼i̼à̼ h̼à̼n̼g̼ x̼ó̼m̼ n̼g̼ậ̼m̼ n̼g̼ù̼i̼ t̼â̼m̼ s̼ự̼ k̼h̼i̼ t̼h̼ấ̼y̼ c̼h̼ú̼n̼g̼ t̼ô̼i̼ h̼ỏ̼i̼ đ̼ế̼n̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ h̼ợ̼p̼ n̼à̼y̼.̼ N̼g̼ư̼ờ̼i̼ p̼h̼ụ̼ n̼ữ̼ b̼ấ̼t̼ h̼ạ̼n̼h̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ n̼ó̼i̼ đ̼ế̼n̼ ở̼ đ̼â̼y̼ l̼à̼ c̼h̼ị̼ N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ T̼h̼ị̼ T̼h̼a̼n̼h̼ T̼u̼y̼ế̼t̼ (̼2̼2̼ t̼u̼ổ̼i̼,̼ t̼r̼ú̼ t̼ạ̼i̼ t̼h̼ị̼ t̼r̼ấ̼n̼ B̼ồ̼n̼g̼ S̼ơ̼n̼,̼ h̼u̼y̼ệ̼n̼ H̼o̼à̼i̼ N̼h̼ơ̼n̼,̼ t̼ỉ̼n̼h̼ B̼ì̼n̼h̼ Đ̼ị̼n̼h̼)̼,̼ c̼ò̼n̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ c̼h̼ồ̼n̼g̼ t̼à̼n̼ n̼h̼ẫ̼n̼ ấ̼y̼ l̼à̼ P̼h̼a̼n̼ N̼g̼ọ̼c̼ T̼h̼ủ̼y̼ (̼2̼5̼ t̼u̼ổ̼i̼)̼.̼

S̼a̼u̼ n̼g̼à̼y̼ x̼u̼ấ̼t̼ v̼i̼ệ̼n̼,̼ c̼h̼ị̼ T̼u̼y̼ế̼t̼ đ̼ã̼ v̼ề̼ n̼ư̼ơ̼n̼g̼ n̼h̼ờ̼ n̼h̼à̼ m̼ẹ̼ đ̼ẻ̼ v̼ì̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ d̼á̼m̼ ở̼ c̼ù̼n̼g̼ c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ K̼h̼i̼ c̼h̼ú̼n̼g̼ t̼ô̼i̼ đ̼ế̼n̼ n̼h̼à̼,̼ c̼h̼ị̼ T̼u̼y̼ế̼t̼ đ̼a̼n̼g̼ b̼ế̼ đ̼ứ̼a̼ c̼o̼n̼ g̼á̼i̼ 1̼5̼ t̼h̼á̼n̼g̼ t̼u̼ổ̼i̼ t̼r̼ê̼n̼ t̼a̼y̼ n̼ự̼n̼g̼ n̼ị̼u̼,̼ c̼ò̼n̼ t̼r̼o̼n̼g̼ b̼ụ̼n̼g̼ c̼h̼ị̼ l̼à̼ m̼ộ̼t̼ b̼à̼o̼ t̼h̼a̼i̼ đ̼a̼n̼g̼ c̼h̼ờ̼ n̼g̼à̼y̼ s̼i̼n̼h̼ n̼ở̼.̼ T̼h̼ấ̼y̼ k̼h̼á̼c̼h̼ h̼ỏ̼i̼ c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ g̼i̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ m̼ì̼n̼h̼,̼ c̼h̼ị̼ g̼ư̼ợ̼n̼g̼ c̼ư̼ờ̼i̼ c̼h̼ố̼c̼ l̼á̼t̼ r̼ồ̼i̼ c̼ú̼i̼ g̼ằ̼m̼ m̼ặ̼t̼ g̼i̼ấ̼u̼ đ̼i̼ n̼ỗ̼i̼ b̼u̼ồ̼n̼ t̼ủ̼i̼ c̼h̼ấ̼t̼ c̼h̼ứ̼a̼ t̼r̼o̼n̼g̼ l̼ò̼n̼g̼.̼ N̼h̼ữ̼n̼g̼ v̼ế̼t̼ t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ t̼r̼ê̼n̼ k̼h̼u̼ô̼n̼ m̼ặ̼t̼ t̼i̼ề̼u̼ t̼ụ̼y̼ c̼ủ̼a̼ c̼h̼ị̼ đ̼ã̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ c̼ò̼n̼ n̼ữ̼a̼,̼ n̼h̼ư̼n̼g̼ n̼ỗ̼i̼ b̼u̼ồ̼n̼ v̼ẫ̼n̼ đ̼ầ̼y̼ ắ̼p̼ t̼r̼o̼n̼g̼ á̼n̼h̼ m̼ắ̼t̼ t̼h̼ẳ̼m̼ s̼â̼u̼ b̼ở̼i̼ n̼h̼ữ̼n̼g̼ n̼g̼à̼y̼ t̼h̼á̼n̼g̼ c̼h̼ị̼ s̼ố̼n̼g̼ t̼r̼o̼n̼g̼ b̼i̼ k̼ị̼c̼h̼ c̼ủ̼a̼ g̼i̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼.̼ C̼hú̼n̼g̼ t̼ô̼i̼,̼ n̼h̼ữ̼n̼g̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ k̼h̼á̼c̼h̼ l̼ạ̼ n̼g̼h̼e̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ p̼h̼ụ̼ n̼ữ̼ k̼ể̼ b̼i̼ k̼ị̼c̼h̼ đ̼ờ̼i̼ m̼ì̼n̼h̼ m̼à̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ k̼h̼ỏ̼i̼ t̼ộ̼i̼ n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ c̼h̼o̼ c̼h̼ị̼.̼

̼T̼u̼ổ̼i̼ t̼h̼ơ̼ c̼ủ̼a̼ c̼h̼ị̼ l̼à̼ n̼h̼ữ̼n̼g̼ n̼g̼à̼y̼ t̼h̼á̼n̼g̼ t̼h̼i̼ệ̼t̼ t̼h̼ò̼i̼ s̼o̼ v̼ớ̼i̼ đ̼á̼m̼ b̼ạ̼n̼ c̼ù̼n̼g̼ t̼r̼a̼n̼g̼ l̼ứ̼a̼ v̼ì̼ h̼o̼à̼n̼ c̼ả̼n̼h̼ g̼i̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ q̼u̼á̼ n̼g̼h̼è̼o̼ k̼h̼ó̼.̼ C̼h̼ị̼ T̼u̼y̼ế̼t̼ k̼ể̼ m̼ì̼n̼h̼ s̼i̼n̼h̼ r̼a̼ t̼r̼o̼n̼g̼ g̼i̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ n̼ô̼n̼g̼ d̼â̼n̼ n̼g̼h̼è̼o̼ c̼ó̼ 4̼ a̼n̼h̼ c̼h̼ị̼ e̼m̼.̼ L̼à̼ c̼o̼n̼ t̼h̼ứ̼ b̼a̼ t̼r̼o̼n̼g̼ g̼i̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼,̼ c̼ũ̼n̼g̼ g̼i̼ố̼n̼g̼ n̼h̼ư̼ a̼n̼h̼ c̼h̼ị̼,̼ T̼u̼y̼ế̼t̼ c̼h̼ỉ̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ h̼ọ̼c̼ h̼ế̼t̼ c̼ấ̼p̼ h̼a̼i̼ đ̼ã̼ p̼h̼ả̼i̼ n̼g̼h̼ỉ̼ v̼ì̼ n̼h̼à̼ q̼u̼á̼ n̼g̼h̼è̼o̼.̼ V̼ừ̼a̼ r̼ờ̼i̼ s̼á̼c̼h̼ v̼ở̼,̼ T̼u̼y̼ế̼t̼ đ̼ã̼ p̼h̼ả̼i̼ c̼h̼â̼n̼ ư̼ớ̼t̼ c̼h̼â̼n̼ r̼á̼o̼ v̼à̼o̼ T̼P̼ H̼ồ̼ C̼h̼í̼ M̼i̼n̼h̼ l̼à̼m̼ đ̼ủ̼ t̼h̼ứ̼ n̼g̼h̼ề̼ m̼ư̼u̼ s̼i̼n̼h̼.̼

D̼ù̼ c̼u̼ộ̼c̼ s̼ố̼n̼g̼ x̼a̼ q̼u̼ê̼ v̼ô̼ c̼ù̼n̼g̼ g̼i̼a̼n̼ n̼a̼n̼ n̼h̼ư̼n̼g̼ c̼h̼ị̼ v̼ẫ̼n̼ c̼h̼ă̼m̼ c̼h̼ỉ̼ l̼à̼m̼ l̼ụ̼n̼g̼ đ̼ể̼ c̼ó̼ t̼h̼ể̼ l̼o̼ c̼h̼o̼ b̼ả̼n̼ t̼h̼â̼n̼ v̼à̼ c̼h̼ắ̼t̼ b̼ó̼p̼ t̼i̼ề̼n̼ p̼h̼ụ̼ g̼i̼ú̼p̼ g̼i̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼,̼ n̼u̼ô̼i̼ đ̼ứ̼a̼ e̼m̼ ú̼t̼ ă̼n̼ h̼ọ̼c̼.̼ N̼ă̼m̼ l̼ê̼n̼ 1̼8̼ t̼u̼ổ̼i̼,̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ b̼ạ̼n̼ b̼è̼ g̼i̼ớ̼i̼ t̼h̼i̼ệ̼u̼,̼ c̼h̼ị̼ T̼u̼y̼ế̼t̼ g̼ặ̼p̼ m̼ộ̼t̼ c̼h̼à̼n̼g̼ t̼r̼a̼i̼ l̼ớ̼n̼ h̼ơ̼n̼ m̼ì̼n̼h̼ 3̼ t̼u̼ổ̼i̼ ở̼ c̼ù̼n̼g̼ t̼h̼ị̼ t̼r̼ấ̼n̼,̼ đ̼ó̼ c̼h̼í̼n̼h̼ l̼à̼ T̼h̼ủ̼y̼.̼ T̼h̼ấ̼y̼ c̼ô̼ g̼á̼i̼ x̼i̼n̼h̼ đ̼ẹ̼p̼ l̼ạ̼i̼ c̼h̼ă̼m̼ c̼h̼ỉ̼ h̼i̼ề̼n̼ l̼à̼n̼h̼,̼ T̼h̼ủ̼y̼ c̼h̼ế̼t̼ m̼ê̼ c̼h̼ế̼t̼ m̼ệ̼t̼ r̼ồ̼i̼ t̼r̼ộ̼m̼ t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ t̼r̼ộ̼m̼ n̼h̼ớ̼.̼

S̼a̼u̼ t̼h̼ờ̼i̼ g̼i̼a̼n̼ q̼u̼e̼n̼ b̼i̼ế̼t̼,̼ T̼h̼ủ̼y̼ l̼i̼ề̼n̼ t̼á̼n̼ t̼ỉ̼n̼h̼ v̼ớ̼i̼ h̼y̼ v̼ọ̼n̼g̼ “̼c̼ư̼a̼”̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ c̼ô̼ g̼á̼i̼ x̼i̼n̼h̼ đ̼ẹ̼p̼ v̼à̼ h̼i̼ề̼n̼ t̼h̼ụ̼c̼ n̼à̼y̼.̼ “̼M̼ư̼a̼ d̼ầ̼m̼ t̼h̼ấ̼m̼ l̼â̼u̼”̼,̼ c̼h̼ị̼ T̼u̼y̼ế̼t̼ d̼ù̼ b̼a̼n̼ đ̼ầ̼u̼ c̼h̼ẳ̼n̼g̼ c̼ó̼ m̼ấ̼y̼ ấ̼n̼ t̼ư̼ợ̼n̼g̼ v̼ề̼ T̼h̼ủ̼y̼ n̼h̼ư̼n̼g̼ s̼a̼u̼ đ̼ó̼ c̼ũ̼n̼g̼ x̼i̼ê̼u̼ l̼ò̼n̼g̼ t̼r̼ư̼ớ̼c̼ n̼h̼ữ̼n̼g̼ l̼ờ̼i̼ n̼ó̼i̼ n̼g̼ọ̼t̼ n̼g̼à̼o̼ c̼ủ̼a̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ đ̼à̼n̼ ô̼n̼g̼ n̼à̼y̼.̼ M̼ộ̼t̼ n̼ă̼m̼ s̼a̼u̼ n̼g̼à̼y̼ q̼u̼e̼n̼ b̼i̼ế̼t̼,̼ c̼h̼ị̼ đ̼ồ̼n̼g̼ ý̼ k̼ế̼t̼ d̼u̼y̼ê̼n̼ c̼ù̼n̼g̼ T̼h̼ủ̼y̼ v̼ớ̼i̼ m̼o̼n̼g̼ ư̼ớ̼c̼ c̼ù̼n̼g̼ n̼h̼a̼u̼ x̼â̼y̼ d̼ự̼n̼g̼ m̼á̼i̼ ấ̼m̼ g̼i̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼.̼ C̼h̼ẳ̼n̼g̼ a̼i̼ n̼g̼ờ̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ n̼g̼à̼y̼ c̼h̼ị̼ b̼ư̼ớ̼c̼ l̼ê̼n̼ x̼e̼ h̼o̼a̼ v̼ề̼ n̼h̼à̼ c̼h̼ồ̼n̼g̼ c̼ũ̼n̼g̼ l̼à̼ l̼ú̼c̼ b̼ắ̼t̼ đ̼ầ̼u̼ b̼i̼ k̼ị̼c̼h̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ p̼h̼ụ̼ n̼ữ̼ b̼ấ̼t̼ h̼ạ̼n̼h̼ n̼à̼y̼.̼

̼T̼ì̼n̼h̼ y̼ê̼u̼ b̼a̼n̼ đ̼ầ̼u̼ đ̼ẹ̼p̼ l̼à̼ t̼h̼ế̼,̼ n̼h̼ư̼n̼g̼ r̼ồ̼i̼ c̼u̼ộ̼c̼ s̼ố̼n̼g̼ v̼ợ̼ c̼h̼ồ̼n̼g̼ t̼r̼ẻ̼ n̼g̼a̼y̼ t̼ừ̼ n̼h̼ữ̼n̼g̼ n̼g̼à̼y̼ đ̼ầ̼u̼ đ̼ã̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ “̼x̼u̼ô̼i̼ c̼h̼è̼o̼ m̼á̼t̼ m̼á̼i̼”̼ n̼h̼ư̼ t̼r̼o̼n̼g̼ t̼r̼í̼ t̼ư̼ở̼n̼g̼ t̼ư̼ợ̼n̼g̼ c̼ủ̼a̼ c̼h̼ị̼.̼ C̼ả̼n̼h̼ s̼ố̼n̼g̼ n̼g̼h̼è̼o̼ k̼h̼ó̼ k̼h̼i̼ế̼n̼ h̼a̼i̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ n̼ả̼y̼ s̼i̼n̼h̼ m̼â̼u̼ t̼h̼u̼ẫ̼n̼ t̼ừ̼ n̼h̼ữ̼n̼g̼ b̼ấ̼t̼ đ̼ồ̼n̼g̼ t̼r̼o̼n̼g̼ s̼u̼y̼ n̼g̼h̼ĩ̼,̼ v̼à̼ c̼ả̼ c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ t̼i̼ề̼n̼ b̼ạ̼c̼.̼ L̼à̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ n̼ó̼n̼g̼ n̼ả̼y̼ l̼ạ̼i̼ c̼ó̼ t̼í̼n̼h̼ b̼ạ̼o̼ l̼ự̼c̼,̼ T̼h̼ủ̼y̼ t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ đ̼á̼n̼h̼ đ̼ậ̼p̼ v̼ợ̼ đ̼ể̼ g̼i̼ả̼i̼ q̼u̼y̼ế̼t̼ n̼h̼ữ̼n̼g̼ b̼ấ̼t̼ h̼ò̼a̼ n̼ả̼y̼ s̼i̼n̼h̼ t̼r̼o̼n̼g̼ đ̼ờ̼i̼ s̼ố̼n̼g̼ v̼ợ̼ c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼

V̼ề̼ n̼h̼à̼ c̼h̼ồ̼n̼g̼ m̼ớ̼i̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ v̼à̼i̼ t̼h̼á̼n̼g̼ c̼h̼ị̼ T̼u̼y̼ế̼t̼ đ̼ã̼ p̼h̼ả̼i̼ n̼ế̼m̼ t̼r̼ả̼i̼ n̼h̼ữ̼n̼g̼ t̼r̼ậ̼n̼ đ̼ò̼n̼ c̼ủ̼a̼ g̼ã̼ c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ N̼g̼à̼y̼ m̼ớ̼i̼ q̼u̼e̼n̼ n̼h̼a̼u̼ T̼h̼ủ̼y̼ h̼ế̼t̼ l̼ò̼n̼g̼ c̼h̼i̼ề̼u̼ c̼h̼u̼ộ̼n̼g̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ m̼ì̼n̼h̼ y̼ê̼u̼,̼ t̼h̼ế̼ n̼h̼ư̼n̼g̼ đ̼ế̼n̼ k̼h̼i̼ v̼ề̼ l̼à̼m̼ v̼ợ̼ l̼à̼m̼ c̼h̼ồ̼n̼g̼ t̼h̼ì̼ T̼h̼ủ̼y̼ m̼ớ̼i̼ b̼ộ̼c̼ l̼ộ̼ t̼í̼n̼h̼ v̼ũ̼ p̼h̼u̼ c̼ủ̼a̼ m̼ì̼n̼h̼.̼

̼B̼i̼ế̼t̼ m̼ì̼n̼h̼ l̼ấ̼y̼ n̼h̼ầ̼m̼ k̼ẻ̼ v̼ũ̼ p̼h̼u̼ n̼h̼ư̼n̼g̼ v̼ì̼ “̼v̼á̼n̼ đ̼ã̼ đ̼ó̼n̼g̼ t̼h̼u̼y̼ề̼n̼”̼,̼ c̼h̼ị̼ c̼h̼ỉ̼ c̼ò̼n̼ c̼á̼c̼h̼ c̼h̼ị̼u̼ đ̼ự̼n̼g̼ t̼r̼o̼n̼g̼ c̼â̼m̼ l̼ặ̼n̼g̼.̼ T̼ừ̼ m̼ộ̼t̼ c̼ô̼ g̼á̼i̼ t̼r̼ẻ̼ đ̼ẹ̼p̼,̼ c̼h̼ẳ̼n̼g̼ m̼ấ̼y̼ c̼h̼ố̼c̼ c̼h̼ị̼ t̼r̼ở̼ n̼ê̼n̼ t̼à̼n̼ t̼ạ̼,̼ s̼ố̼n̼g̼ c̼ả̼n̼h̼ l̼ầ̼m̼ l̼ũ̼i̼ d̼ư̼ớ̼i̼ s̼ự̼ h̼à̼n̼h̼ h̼ạ̼ c̼ủ̼a̼ c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ C̼h̼ẳ̼n̼g̼ n̼h̼ữ̼n̼g̼ đ̼á̼n̼h̼ đ̼ậ̼p̼,̼ T̼h̼ủ̼y̼ c̼ò̼n̼ n̼g̼a̼n̼g̼ n̼g̼ư̼ợ̼c̼ c̼h̼ử̼i̼ b̼ớ̼i̼,̼ x̼ú̼c̼ p̼h̼ạ̼m̼ v̼ợ̼ t̼h̼ậ̼m̼ t̼ệ̼.̼
K̼h̼ô̼n̼g̼ m̼u̼ố̼n̼ l̼à̼m̼ c̼h̼o̼ b̼ố̼ m̼ẹ̼ p̼h̼ả̼i̼ b̼u̼ồ̼n̼ l̼ò̼n̼g̼,̼ c̼h̼ị̼ c̼a̼m̼ c̼h̼ị̼u̼ t̼ấ̼t̼ c̼ả̼ v̼ớ̼i̼ h̼y̼ v̼ọ̼n̼g̼ g̼i̼ữ̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ m̼á̼i̼ ấ̼m̼ g̼i̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼,̼ m̼o̼n̼g̼ m̼ộ̼t̼ n̼g̼à̼y̼ c̼h̼ồ̼n̼g̼ s̼u̼y̼ n̼g̼h̼ĩ̼ l̼ạ̼i̼ m̼à̼ đ̼ố̼i̼ t̼ố̼t̼ v̼ớ̼i̼ m̼ì̼n̼h̼,̼ c̼ũ̼n̼g̼ n̼h̼ư̼ v̼ớ̼i̼ n̼h̼ữ̼n̼g̼ đ̼ứ̼a̼ c̼o̼n̼.̼

N̼h̼ư̼n̼g̼ h̼y̼ v̼ọ̼n̼g̼ c̼ủ̼a̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ p̼h̼ụ̼ n̼ữ̼ m̼ỗ̼i̼ n̼g̼à̼y̼ c̼à̼n̼g̼ t̼h̼ê̼m̼ m̼o̼n̼g̼ m̼a̼n̼h̼ r̼ồ̼i̼ c̼h̼ị̼ d̼ầ̼n̼ r̼ơ̼i̼ v̼à̼o̼ c̼h̼á̼n̼ n̼ả̼n̼,̼ t̼u̼y̼ệ̼t̼ v̼ọ̼n̼g̼.̼ K̼h̼ô̼n̼g̼ c̼ò̼n̼ c̼a̼m̼ c̼h̼ị̼u̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ n̼ữ̼a̼,̼ đ̼ầ̼u̼ t̼h̼á̼n̼g̼ 4̼ v̼ừ̼a̼ r̼ồ̼i̼ c̼h̼ị̼ T̼u̼y̼ế̼t̼ l̼à̼m̼ đ̼ơ̼n̼ x̼i̼n̼ l̼y̼ h̼ô̼n̼.̼ D̼ù̼ b̼i̼ế̼t̼ r̼ằ̼n̼g̼ m̼ì̼n̼h̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ m̼a̼n̼g̼ l̼ạ̼i̼ h̼ạ̼n̼h̼ p̼h̼ú̼c̼ c̼h̼o̼ v̼ợ̼ n̼h̼ư̼n̼g̼ T̼h̼ủ̼y̼ l̼ạ̼i̼ l̼ấ̼y̼ v̼i̼ệ̼c̼ đ̼ó̼ l̼à̼m̼ c̼á̼i̼ c̼ớ̼ đ̼ể̼ đ̼á̼n̼h̼ đ̼ậ̼p̼ v̼ợ̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ h̼ơ̼n̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ s̼ự̼ h̼u̼n̼g̼ b̼ạ̼o̼ c̼ủ̼a̼ g̼ã̼,̼ c̼h̼ị̼ t̼h̼ấ̼y̼ v̼ô̼ c̼ù̼n̼g̼ b̼ấ̼t̼ a̼n̼ n̼ê̼n̼ q̼u̼y̼ế̼t̼ đ̼ị̼n̼h̼ b̼ế̼ c̼o̼n̼ v̼ề̼ t̼á̼ t̼ú̼c̼ n̼h̼à̼ m̼ẹ̼ đ̼ẻ̼.̼ C̼u̼ộ̼c̼ c̼h̼ạ̼y̼ t̼r̼ố̼n̼ n̼à̼y̼ k̼h̼i̼ế̼n̼ c̼h̼ị̼ b̼ị̼ T̼h̼ủ̼y̼ t̼ì̼m̼ đ̼ế̼n̼ t̼ậ̼n̼ n̼h̼à̼ h̼à̼n̼h̼ h̼u̼n̼g̼.̼ K̼h̼ô̼n̼g̼ m̼u̼ố̼n̼ l̼à̼m̼ ả̼n̼h̼ h̼ư̼ở̼n̼g̼ đ̼ế̼n̼ c̼h̼a̼ m̼ẹ̼ g̼i̼à̼,̼ c̼h̼ị̼ n̼ư̼ớ̼c̼ m̼ắ̼t̼ n̼g̼ắ̼n̼ d̼à̼i̼ t̼a̼y̼ x̼á̼c̼h̼ n̼á̼c̼h̼ m̼a̼n̼g̼ đ̼ư̼a̼ c̼o̼n̼ g̼á̼i̼ v̼ề̼ l̼ạ̼i̼ n̼g̼ô̼i̼ n̼h̼à̼ n̼h̼ư̼ đ̼ị̼a̼ n̼g̼ụ̼c̼ c̼ủ̼a̼ m̼ì̼n̼h̼.̼

B̼à̼ H̼ồ̼ T̼h̼ị̼ T̼á̼m̼ (̼5̼3̼ t̼u̼ổ̼i̼,̼ m̼ẹ̼ c̼h̼ị̼ T̼u̼y̼ế̼t̼)̼ đ̼a̼u̼ đ̼ớ̼n̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼:̼ “̼L̼à̼m̼ c̼h̼a̼ l̼à̼m̼ m̼ẹ̼ a̼i̼ c̼h̼ẳ̼n̼g̼ m̼o̼n̼g̼ c̼o̼n̼ c̼ó̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ g̼i̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ ê̼m̼ ấ̼m̼.̼ N̼h̼ư̼n̼g̼ m̼à̼ t̼r̼ờ̼i̼ x̼u̼i̼ đ̼ấ̼t̼ k̼h̼i̼ế̼n̼ t̼h̼ế̼ n̼à̼o̼ c̼o̼n̼ T̼u̼y̼ế̼t̼ l̼ạ̼i̼ g̼ặ̼p̼ t̼h̼ằ̼n̼g̼ c̼h̼ồ̼n̼g̼ h̼u̼n̼g̼ d̼ữ̼ n̼h̼ư̼ t̼h̼ế̼.̼ B̼a̼n̼ đ̼ầ̼u̼ n̼ó̼ c̼h̼ẳ̼n̼g̼ n̼ó̼i̼ g̼ì̼ c̼h̼o̼ c̼h̼a̼ m̼ẹ̼ b̼i̼ế̼t̼ c̼ả̼ m̼à̼ c̼h̼ỉ̼ i̼m̼ l̼ặ̼n̼g̼ c̼h̼ị̼u̼ đ̼ự̼n̼g̼.̼ Đ̼ế̼n̼ k̼h̼i̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ c̼h̼ị̼u̼ n̼ổ̼i̼ n̼ữ̼a̼ t̼h̼ì̼ n̼ó̼ v̼ề̼ n̼h̼à̼ v̼ừ̼a̼ k̼h̼ó̼c̼.̼ N̼h̼ì̼n̼ c̼o̼n̼ g̼á̼i̼ b̼ị̼ h̼à̼n̼h̼ h̼ạ̼ t̼ô̼i̼ đ̼a̼u̼ l̼ò̼n̼g̼ l̼ắ̼m̼,̼ n̼h̼ư̼n̼g̼ n̼ó̼ g̼i̼ờ̼ l̼à̼ c̼o̼n̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ t̼a̼ r̼ồ̼i̼.̼ T̼ộ̼i̼ n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ c̼o̼n̼ t̼ô̼i̼!̼”̼.̼

Đ̼i̼ k̼h̼á̼m̼ t̼h̼a̼i̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ b̼á̼o̼ c̼ũ̼n̼g̼ c̼h̼ị̼u̼ đ̼ò̼n̼

̼S̼ự̼ v̼i̼ệ̼c̼ l̼ê̼n̼ đ̼ế̼n̼ đ̼ỉ̼n̼h̼ đ̼i̼ể̼m̼ k̼h̼i̼ c̼h̼i̼ề̼u̼ n̼g̼à̼y̼ 2̼6̼-̼4̼,̼ c̼h̼ị̼ T̼u̼y̼ế̼t̼ b̼ế̼ c̼o̼n̼ g̼á̼i̼ đ̼ế̼n̼ g̼ử̼i̼ m̼ẹ̼ đ̼ẻ̼ t̼r̼ô̼n̼g̼ n̼o̼m̼ h̼ộ̼ đ̼ể̼ đ̼i̼ k̼h̼á̼m̼ t̼h̼a̼i̼ t̼h̼e̼o̼ đ̼ị̼n̼h̼ k̼ỳ̼ t̼ạ̼i̼ t̼r̼ạ̼m̼ y̼ t̼ế̼ c̼ủ̼a̼ t̼h̼ị̼ t̼r̼ấ̼n̼.̼ K̼h̼i̼ c̼h̼ị̼ v̼ừ̼a̼ t̼ạ̼m̼ b̼i̼ệ̼t̼ m̼ẹ̼ v̼à̼ c̼o̼n̼ g̼á̼i̼ t̼h̼ì̼ T̼h̼ủ̼y̼ t̼ừ̼ b̼ê̼n̼ n̼g̼o̼à̼i̼ l̼a̼o̼ v̼à̼o̼ n̼h̼à̼ c̼h̼ử̼i̼ b̼ớ̼i̼.̼ C̼h̼ị̼ T̼u̼y̼ế̼t̼ c̼h̼ư̼a̼ k̼ị̼p̼ g̼i̼ả̼i̼ t̼h̼í̼c̼h̼ m̼ộ̼t̼ l̼ờ̼i̼ n̼à̼o̼ t̼h̼ì̼ g̼ã̼ c̼h̼ồ̼n̼g̼ v̼ũ̼ p̼h̼u̼ đ̼ã̼ c̼ầ̼m̼ k̼h̼ú̼c̼ c̼â̼y̼ l̼a̼o̼ v̼à̼o̼ đ̼á̼n̼h̼ đ̼ậ̼p̼ c̼h̼ị̼ đ̼i̼ê̼n̼ c̼u̼ồ̼n̼g̼.̼ C̼h̼ị̼ T̼u̼y̼ế̼t̼ s̼ợ̼ ả̼n̼h̼ h̼ư̼ở̼n̼g̼ đ̼ế̼n̼ đ̼ứ̼a̼ c̼o̼n̼ 8̼ t̼h̼á̼n̼g̼ t̼u̼ổ̼i̼ t̼r̼o̼n̼g̼ b̼ụ̼n̼g̼ n̼ê̼n̼ v̼ừ̼a̼ d̼ù̼n̼g̼ l̼ư̼n̼g̼,̼ v̼a̼i̼ m̼ì̼n̼h̼ đ̼ỡ̼ đ̼ò̼n̼ v̼ừ̼a̼ k̼h̼ó̼c̼ l̼ó̼c̼ v̼a̼n̼ x̼i̼n̼.̼

N̼ư̼ớ̼c̼ m̼ắ̼t̼ c̼ủ̼a̼ c̼h̼ị̼ v̼ẫ̼n̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ k̼h̼i̼ế̼n̼ T̼h̼ủ̼y̼ đ̼ộ̼n̼g̼ l̼ò̼n̼g̼ t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ x̼ó̼t̼,̼ g̼ã̼ v̼ẫ̼n̼ t̼i̼ế̼p̼ t̼ụ̼c̼ t̼r̼ú̼t̼ n̼h̼ữ̼n̼g̼ t̼r̼ậ̼n̼ đ̼ò̼n̼ x̼u̼ố̼n̼g̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ v̼ợ̼.̼ N̼h̼ữ̼n̼g̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ h̼à̼n̼g̼ x̼ó̼m̼ t̼h̼ấ̼y̼ v̼ậ̼y̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ t̼h̼ể̼ l̼à̼m̼ n̼g̼ơ̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ n̼ữ̼a̼ l̼i̼ề̼n̼ x̼ú̼m̼ v̼à̼o̼ c̼a̼n̼ n̼g̼ă̼n̼.̼ T̼h̼ủ̼y̼ v̼ẫ̼n̼ c̼h̼ẳ̼n̼g̼ c̼h̼ị̼u̼ n̼g̼ừ̼n̼g̼ t̼a̼y̼ m̼à̼ c̼ò̼n̼ đ̼i̼ê̼n̼ t̼i̼ế̼t̼ q̼u̼á̼t̼ m̼ắ̼n̼g̼ v̼ợ̼.̼ “̼A̼i̼ c̼h̼o̼ m̼à̼y̼ q̼u̼a̼ đ̼â̼y̼ h̼ả̼ c̼o̼n̼ k̼i̼a̼.̼ T̼a̼o̼ c̼h̼ư̼a̼ c̼h̼o̼ m̼à̼y̼ đ̼i̼ k̼h̼á̼m̼ t̼h̼a̼i̼ s̼a̼o̼ m̼à̼y̼ l̼ạ̼i̼ t̼ự̼ ý̼ đ̼i̼.̼ M̼à̼y̼ m̼u̼ố̼n̼ t̼h̼á̼c̼h̼ t̼h̼ứ̼c̼ t̼a̼o̼ p̼h̼ả̼i̼ k̼h̼ô̼n̼g̼.̼ Đ̼ể̼ c̼o̼i̼ l̼ầ̼n̼ n̼à̼y̼ m̼à̼y̼ c̼ó̼ đ̼i̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ n̼ữ̼a̼ k̼h̼ô̼n̼g̼?̼!̼”̼,̼ m̼ộ̼t̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ h̼à̼n̼g̼ x̼ó̼m̼ t̼h̼u̼ậ̼t̼ l̼ạ̼i̼ n̼h̼ữ̼n̼g̼ c̼â̼u̼ c̼h̼ử̼i̼ b̼ớ̼i̼ c̼ủ̼a̼ T̼h̼ủ̼y̼ v̼ớ̼i̼ v̼ợ̼ n̼h̼ư̼ t̼h̼ế̼ v̼ớ̼i̼ c̼h̼ú̼n̼g̼ t̼ô̼i̼.̼

ả̼n̼h̼ m̼i̼n̼h̼ h̼o̼ạ̼

N̼h̼ớ̼ l̼ạ̼i̼ s̼ự̼ v̼i̼ệ̼c̼,̼ ô̼n̼g̼ N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ H̼ữ̼u̼ T̼h̼à̼n̼h̼ (̼5̼3̼ t̼u̼ổ̼i̼,̼ c̼h̼a̼ r̼u̼ộ̼t̼ c̼h̼ị̼ T̼u̼y̼ế̼t̼)̼ k̼h̼ổ̼ s̼ở̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼:̼ “̼H̼à̼n̼g̼ x̼ó̼m̼ v̼à̼o̼ c̼a̼n̼ n̼g̼ă̼n̼ n̼h̼ư̼n̼g̼ t̼h̼ằ̼n̼g̼ T̼h̼ủ̼y̼ v̼ẫ̼n̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ t̼h̼a̼ c̼h̼o̼ v̼ợ̼.̼ C̼h̼ỉ̼ đ̼ế̼n̼ k̼h̼i̼ c̼o̼n̼ T̼u̼y̼ế̼t̼ đ̼a̼u̼ đ̼ớ̼n̼ q̼u̼á̼ g̼ụ̼c̼ n̼g̼ã̼,̼ b̼ấ̼t̼ t̼ỉ̼n̼h̼,̼ k̼h̼ú̼c̼ b̼ạ̼c̼h̼ đ̼à̼n̼ g̼ã̼y̼ l̼à̼m̼ 5̼ đ̼o̼ạ̼n̼ t̼h̼ì̼ t̼h̼ằ̼n̼g̼ T̼h̼ủ̼y̼ m̼ớ̼i̼ c̼h̼ị̼u̼ d̼ừ̼n̼g̼ t̼a̼y̼.̼ C̼h̼ư̼a̼ c̼h̼ị̼u̼ t̼h̼ô̼i̼,̼ t̼r̼ư̼ớ̼c̼ k̼h̼i̼ r̼a̼ v̼ề̼ n̼ó̼ c̼ò̼n̼ h̼ỗ̼n̼ l̼á̼o̼ r̼ằ̼n̼g̼:̼ “̼M̼à̼y̼ ở̼ n̼h̼à̼ c̼h̼a̼ m̼ẹ̼ m̼à̼y̼ đ̼i̼,̼ c̼h̼ứ̼ v̼ề̼ l̼ạ̼i̼ n̼h̼à̼ t̼a̼o̼ l̼à̼ t̼a̼o̼ x̼ẻ̼ t̼h̼ị̼t̼ đ̼ó̼!̼”̼.̼ T̼h̼ấ̼y̼ m̼ì̼n̼h̼ b̼ị̼ x̼ú̼c̼ p̼h̼ạ̼m̼,̼ t̼ô̼i̼ k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ T̼h̼ủ̼y̼ b̼ì̼n̼h̼ t̼ĩ̼n̼h̼ l̼ạ̼i̼ đ̼ể̼ v̼ợ̼ c̼h̼ồ̼n̼g̼ d̼ạ̼y̼ b̼ả̼o̼ n̼h̼a̼u̼,̼ c̼ò̼n̼ h̼a̼i̼ c̼o̼n̼ n̼h̼ỏ̼ n̼ữ̼a̼,̼ n̼h̼ư̼n̼g̼ n̼ó̼ l̼ạ̼i̼ t̼i̼ế̼p̼ t̼ụ̼c̼ x̼ú̼c̼ p̼h̼ạ̼m̼ c̼ả̼ c̼h̼a̼ m̼ẹ̼ v̼ợ̼ v̼ớ̼i̼ t̼h̼á̼i̼ đ̼ộ̼ h̼ế̼t̼ s̼ứ̼c̼ h̼ỗ̼n̼ l̼á̼o̼.̼ C̼o̼n̼ T̼u̼y̼ế̼t̼ b̼ạ̼c̼ p̼h̼ậ̼n̼ l̼ắ̼m̼ m̼ớ̼i̼ l̼ấ̼y̼ p̼h̼ả̼i̼ t̼h̼ằ̼n̼g̼ c̼h̼ồ̼n̼g̼ n̼h̼ư̼ v̼ậ̼y̼…̼”̼.̼

̼S̼a̼u̼ k̼h̼i̼ b̼ị̼ c̼h̼ồ̼n̼g̼ h̼à̼n̼h̼ h̼u̼n̼g̼,̼ c̼h̼ị̼ T̼u̼y̼ế̼t̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ g̼i̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ đ̼ư̼a̼ đ̼i̼ c̼ấ̼p̼ c̼ứ̼u̼ t̼ạ̼i̼ B̼ệ̼n̼h̼ v̼i̼ệ̼n̼ Đ̼a̼ k̼h̼o̼a̼ k̼h̼u̼ v̼ự̼c̼ B̼ồ̼n̼g̼ S̼ơ̼n̼ (̼t̼h̼ị̼ t̼r̼ấ̼n̼ B̼ồ̼n̼g̼ S̼ơ̼n̼,̼ h̼u̼y̼ệ̼n̼ H̼o̼à̼i̼ N̼h̼ơ̼n̼)̼.̼ C̼á̼c̼ b̼á̼c̼ s̼ĩ̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼ t̼o̼à̼n̼ t̼h̼â̼n̼ c̼h̼ị̼ T̼u̼y̼ế̼t̼ c̼h̼ằ̼n̼g̼ c̼h̼ị̼t̼ n̼h̼ữ̼n̼g̼ v̼ế̼t̼ b̼ầ̼m̼ t̼í̼m̼ t̼ừ̼ t̼h̼ắ̼t̼ l̼ư̼n̼g̼ x̼u̼ố̼n̼g̼ h̼a̼i̼ b̼ê̼n̼ đ̼ù̼i̼ s̼ư̼n̼g̼ t̼ấ̼y̼ đ̼a̼u̼ n̼h̼ứ̼c̼.̼ N̼h̼ì̼n̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ p̼h̼ụ̼ n̼ữ̼ b̼ụ̼n̼g̼ m̼a̼n̼g̼ d̼ạ̼ c̼h̼ử̼a̼ b̼ị̼ đ̼á̼n̼h̼ đ̼ậ̼p̼ m̼à̼ m̼ọ̼i̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ c̼h̼ẳ̼n̼g̼ a̼i̼ c̼ầ̼m̼ l̼ò̼n̼g̼ đ̼ư̼ợ̼c̼.̼

S̼a̼u̼ 1̼0̼ n̼g̼à̼y̼ n̼ằ̼m̼ v̼i̼ệ̼n̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼ị̼,̼ c̼h̼ị̼ T̼u̼y̼ế̼t̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ c̼h̼a̼ m̼ẹ̼ đ̼ư̼a̼ v̼ề̼ n̼h̼à̼ c̼h̼ă̼m̼ s̼ó̼c̼.̼ S̼a̼u̼ 3̼ t̼u̼ầ̼n̼ x̼ả̼y̼ r̼a̼ v̼ụ̼ v̼i̼ệ̼c̼,̼ c̼h̼ị̼ T̼h̼ủ̼y̼ n̼h̼ì̼n̼ c̼ó̼ v̼ẻ̼ đ̼ã̼ l̼à̼n̼h̼ l̼ặ̼n̼ n̼h̼ư̼n̼g̼ t̼r̼o̼n̼g̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ v̼ẫ̼n̼ c̼ò̼n̼ đ̼a̼u̼ n̼h̼ứ̼c̼.̼ N̼h̼ớ̼ l̼ạ̼i̼ s̼ự̼ v̼i̼ệ̼c̼ k̼i̼n̼h̼ h̼o̼à̼n̼g̼,̼ c̼h̼ị̼ T̼u̼y̼ế̼t̼ n̼h̼ư̼ m̼u̼ố̼n̼ u̼ấ̼t̼ n̼g̼h̼ẹ̼n̼:̼ “̼A̼n̼h̼ t̼a̼ đ̼á̼n̼h̼ đ̼ậ̼p̼ t̼ô̼i̼ đ̼ã̼ đ̼à̼n̼h̼,̼ đ̼ằ̼n̼g̼ n̼à̼y̼ a̼n̼h̼ t̼a̼ l̼ạ̼i̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ m̼ả̼y̼ m̼a̼y̼ n̼g̼h̼ĩ̼ đ̼ế̼n̼ đ̼ứ̼a̼ c̼o̼n̼ t̼r̼o̼n̼g̼ b̼ụ̼n̼g̼.̼ S̼a̼u̼ n̼g̼à̼y̼ t̼ô̼i̼ n̼h̼ậ̼p̼ v̼i̼ệ̼n̼ a̼n̼h̼ t̼a̼ c̼ũ̼n̼g̼ c̼h̼ẳ̼n̼g̼ đ̼o̼á̼i̼ h̼o̼à̼i̼ g̼ì̼ t̼ớ̼i̼ v̼ợ̼ c̼o̼n̼.̼ C̼ó̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ c̼h̼ồ̼n̼g̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ c̼h̼a̼ n̼à̼o̼ l̼ạ̼i̼ n̼h̼ư̼ v̼ậ̼y̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ c̼h̼ứ̼!̼”̼.̼

̼S̼a̼u̼ k̼h̼i̼ v̼ụ̼ v̼i̼ệ̼c̼ x̼ả̼y̼ r̼a̼,̼ C̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ t̼h̼ị̼ t̼r̼ấ̼n̼ B̼ồ̼n̼g̼ S̼ơ̼n̼ đ̼ã̼ t̼i̼ế̼n̼ h̼à̼n̼h̼ x̼á̼c̼ m̼i̼n̼h̼ v̼ụ̼ v̼i̼ệ̼c̼ đ̼ể̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼ l̼à̼m̼ r̼õ̼,̼ đ̼ư̼a̼ r̼a̼ h̼ì̼n̼h̼ t̼h̼ứ̼c̼ x̼ử̼ l̼ý̼ T̼h̼ủ̼y̼ v̼ề̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ b̼ạ̼o̼ l̼ự̼c̼ g̼i̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼.̼ M̼ặ̼c̼ d̼ù̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ m̼ọ̼i̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ đ̼ộ̼n̼g̼ v̼i̼ê̼n̼ n̼h̼ư̼n̼g̼ c̼h̼ị̼ T̼u̼y̼ế̼t̼ v̼ẫ̼n̼ c̼h̼ư̼a̼ c̼ó̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ g̼i̼â̼y̼ p̼h̼ú̼t̼ n̼h̼ẹ̼ n̼h̼õ̼m̼.̼ B̼ở̼i̼ n̼g̼o̼à̼i̼ s̼ự̼ đ̼a̼u̼ k̼h̼ổ̼,̼ c̼h̼ị̼ c̼ò̼n̼ p̼h̼ả̼i̼ s̼ố̼n̼g̼ t̼r̼o̼n̼g̼ t̼â̼m̼ l̼ý̼ s̼ợ̼ h̼ã̼i̼.̼ V̼ì̼ v̼ớ̼i̼ b̼ả̼n̼ t̼í̼n̼h̼ t̼h̼ô̼ b̼ạ̼o̼,̼ T̼h̼ủ̼y̼ c̼ó̼ t̼h̼ể̼ t̼ì̼m̼ đ̼ế̼n̼ c̼h̼ị̼ b̼ấ̼t̼ c̼ứ̼ l̼ú̼c̼ n̼à̼o̼ đ̼ể̼ t̼r̼ú̼t̼ c̼ơ̼n̼ g̼i̼ậ̼n̼ l̼ê̼n̼ v̼ợ̼ c̼o̼n̼.̼ N̼h̼ì̼n̼ c̼o̼n̼ g̼á̼i̼ s̼ố̼n̼g̼ t̼r̼o̼n̼g̼ â̼u̼ l̼o̼,̼ b̼à̼ T̼á̼m̼ b̼u̼ồ̼n̼ p̼h̼i̼ề̼n̼:̼ “̼C̼h̼ẳ̼n̼g̼ m̼ấ̼y̼ k̼h̼i̼ t̼ô̼i̼ t̼h̼ấ̼y̼ n̼ó̼ c̼ư̼ờ̼i̼ c̼ả̼.̼ M̼ỗ̼i̼ l̼ầ̼n̼ n̼h̼ắ̼c̼ đ̼ế̼n̼ t̼h̼ằ̼n̼g̼ T̼h̼ủ̼y̼ l̼à̼ n̼ó̼ l̼ạ̼i̼ ô̼m̼ m̼ặ̼t̼ k̼h̼ó̼c̼.̼ T̼ô̼i̼ đ̼a̼u̼ l̼ò̼n̼g̼ l̼ắ̼m̼ n̼h̼ư̼n̼g̼ n̼g̼o̼à̼i̼ a̼n̼ ủ̼i̼ đ̼ộ̼n̼g̼ v̼i̼ê̼n̼ c̼o̼n̼ t̼h̼ì̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ b̼i̼ế̼t̼ l̼à̼m̼ g̼ì̼ h̼ơ̼n̼.̼ M̼o̼n̼g̼ s̼a̼o̼ s̼a̼u̼ n̼à̼y̼ n̼ó̼ đ̼ỡ̼ k̼h̼ổ̼ c̼h̼ứ̼ c̼ứ̼ n̼h̼ư̼ t̼h̼ế̼ n̼à̼y̼ t̼h̼ì̼ b̼ậ̼c̼ l̼à̼m̼ c̼h̼a̼ m̼ẹ̼ n̼h̼ư̼ c̼h̼ú̼n̼g̼ t̼ô̼i̼ c̼ó̼ c̼h̼ế̼t̼ c̼ũ̼n̼g̼ k̼h̼ó̼ n̼h̼ắ̼m̼ m̼ắ̼t̼!̼”̼.̼

Ô̼n̼g̼ N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ V̼ă̼n̼ M̼i̼n̼h̼ (̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ k̼h̼ố̼i̼ P̼h̼ụ̼ Đ̼ứ̼c̼)̼ b̼ứ̼c̼ x̼ú̼c̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼:̼ “̼V̼ớ̼i̼ n̼h̼ữ̼n̼g̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ b̼ạ̼o̼ l̼ự̼c̼ g̼i̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ n̼h̼ư̼ t̼r̼ê̼n̼,̼ c̼h̼ú̼n̼g̼ t̼ô̼i̼ k̼i̼ê̼n̼ q̼u̼y̼ế̼t̼ c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ t̼o̼à̼n̼ b̼ộ̼ b̼i̼ê̼n̼ b̼ả̼n̼ b̼a̼n̼ đ̼ầ̼u̼ c̼h̼o̼ c̼ơ̼ q̼u̼a̼n̼ c̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ t̼i̼ế̼p̼ t̼ụ̼c̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼ x̼ử̼ l̼ý̼.̼ H̼à̼n̼h̼ v̼i̼ đ̼á̼n̼h̼ đ̼ậ̼p̼ v̼ợ̼ g̼â̼y̼ t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ t̼í̼c̼h̼ n̼h̼ư̼ v̼ậ̼y̼ c̼ũ̼n̼g̼ l̼à̼m̼ ả̼n̼h̼ h̼ư̼ở̼n̼g̼ đ̼ế̼n̼ a̼n̼ n̼i̼n̼h̼ t̼r̼ậ̼t̼ t̼ự̼ đ̼ị̼a̼ p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ V̼ì̼ v̼ậ̼y̼ n̼ê̼n̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ t̼h̼ể̼ n̼ư̼ơ̼n̼g̼ n̼h̼ẹ̼ đ̼ư̼ợ̼c̼”̼.̼

N̼̼̼g̼̼̼u̼̼̼ồ̼̼̼n̼̼̼:̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼a̼n̼n̼i̼n̼h̼t̼h̼u̼d̼o̼.̼v̼n̼/̼n̼o̼i̼-̼d̼a̼u̼-̼k̼h̼o̼-̼c̼u̼a̼-̼n̼g̼u̼o̼i̼-̼v̼o̼-̼t̼r̼e̼-̼m̼a̼n̼g̼-̼t̼h̼a̼i̼-̼b̼i̼-̼c̼h̼o̼n̼g̼-̼d̼a̼n̼h̼-̼p̼h̼a̼i̼-̼n̼h̼a̼p̼-̼v̼i̼e̼n̼-̼p̼o̼s̼t̼2̼0̼3̼8̼2̼8̼.̼a̼n̼t̼d̼

Bình luận