Chia sẻ

C̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼í̼t̼ ̼g̼i̼ờ̼,̼ ̼c̼ự̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼è̼m̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼”̼S̼a̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼h̼i̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼b̼ả̼ ̼c̼h̼ừ̼a̼”̼.̼

Thủy Tiên nhập viện vì kiệt sức, Công Vinh xót vợ:'Sau lần này hi vọng bả chừa' 1
̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼i̼ệ̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼v̼ợ̼:̼ ̼’̼S̼a̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼h̼i̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼b̼ả̼ ̼c̼h̼ừ̼a̼’̼ ̼1̼

Thủy Tiên sốt cao, nhập viện một mình vì Công Vinh bận đá AFF Cup | Văn hóa | Thanh Niên
̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼à̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ế̼t̼:̼̼”̼Ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼1̼ ̼g̼i̼ọ̼t̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼e̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ớ̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼b̼ả̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ả̼ ̼d̼ễ̼ ̼ố̼m̼.̼ ̼V̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼d̼ầ̼m̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ả̼ ̼n̼ạ̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼h̼i̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼b̼ả̼ ̼c̼h̼ừ̼a̼”̼.̼

Hot: Công Vinh vạch trần nhóm người lập group antifan, vu khống Thủy Tiên ăn chặn từ thiện
̼B̼à̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼â̼m̼ ̼m̼ộ̼.̼ ̼P̼h̼ầ̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼1̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼5̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼l̼ũ̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼ố̼m̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼m̼ỏ̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼.̼

Thủy Tiên nhập viện vì kiệt sức, Công Vinh xót vợ: 'Sau lần này hi vọng bả chừa'
̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼l̼o̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼b̼ú̼a̼ ̼r̼ì̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼x̼o̼a̼y̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼

Thủy Tiên bị tố nhận vơ từ thiện 22 máy điều hoà? - 2sao
̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼à̼i̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼x̼i̼n̼ ̼a̼n̼t̼i̼f̼a̼n̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼,̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼ã̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼N̼ữ̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ử̼i̼,̼ ̼g̼h̼é̼t̼ ̼b̼ỏ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼ù̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼h̼o̼i̼.̼

Công Vinh xót xa khi Thủy Tiên sáng đi cắt chỉ, chiều đội nắng đi tình nguyện rồi về lăn ra ốm
̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼-̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼.̼ ̼C̼ặ̼p̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼n̼g̼ơ̼i̼ ̼í̼t̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼b̼a̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼x̼a̼n̼h̼ ̼x̼a̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼r̼õ̼.̼

Nguồn: https://thoisutoancanh.net/cong-vinh-chinh-thuc-len-tieng-xin-cu-dan-mang-dung-chi-trich-nua-thuy-tien-da-bi-kiet-suc-tram-cam-phai-nhap-vien/

Công Vinh tuyên bố: ” Tôi đã hoàn tất hồ sơ, thủ tục khởi kiện. CEO Hằng à, bà sẽ phải trả giá vì những VU KHỐNG bà đã đổ lên đầu vợ chồng tôi”.

Có thể bạn chưa biết: Công Vinh từng đỗ ĐH Luật Hà Nội cách đây 5 năm, đạt điểm số cao thứ 3 toàn khoá

Năm 2016, theo Phó khoa Tại chức, ĐH Luật Hà Nội, Công Vinh đạt 21 điểm, thành tích cao thứ ba, trong khi chỉ tiêu tuyển sinh hệ tại chức là 80.

Có thể là hình ảnh về 1 người, đang ngồi và trong nhà

Nhiều năm qua, Công Vinh được khán giả biết đến là một cầu thủ tài năng, anh trở thành tấm gương sáng cho các cầu thủ trẻ bởi ý chí vươn lên cũng như sự chuyên nghiệp trong tập luyện, thi đấu. Ngoài ra, Công Vinh còn khiến cư dân mạng khâm phục vì từng đỗ Đại học với điểm số cao và bắt đầu lên kế hoạch cho tương lai sau bóng đá.

Có thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng và bộ vét
Cụ thể, đầu năm 2016, Công Vinh đã nhận được giấy thông báo trúng tuyển hệ tại chức của trường Đại học Luật Hà Nội. Tổng 3 môn Văn, Sử, Địa của chân sút Nghệ An đạt 21 điểm, trong đó Ngữ văn 7,5 điểm, Lịch sử 6,5 điểm và Địa lý 7 điểm. Được biết, số điểm của Công Vinh cao thứ 3 trong đợt thi vừa rồi (thí sinh cao nhất đạt 23,5 điểm).

Phương Hằng livestream
Ngay sau đó ít ngày, anh có kế hoạch ra Hà Nội làm thủ tục nhập học tại Khoa luật Hành chính và luật Dân sự trường Đại học Luật Hà Nội. Chia sẻ về lý do chọn thi Đại học Luật, Công Vinh cho biết, bản thân muốn am hiểu về Luật để thuận tiện cho công việc sau này. Anh đã âm thầm ôn thi từ lâu nhưng giấu không cho bạn bè cũng như người thân biết.

Thủy Tiên - Công Vinh lên tiếng về tin đồn ăn chặn 42 tỉ đồng từ thiện | Tin tức mới nhất 24h - Đọc Báo Lao Động online - Laodong.vn
Nam cầu thủ kể: “Tôi thực sự không quá bất ngờ, bởi ngay khi thi xong tôi đã dự đoán mình sẽ được bao nhiêu điểm”. Thời gian đầu anh dự định học tại Hà Nội nhưng về lâu dài, chân sút số 1 của bóng đá Việt Nam xin phép được chuyển về học ở TP. HCM cho thuận tiện việc đi lại.

Vì là cầu thủ, vướng lịch tập luyện thi đấu, nên quá trình học tập của Công Vinh có thể kéo dài 5 năm hoặc lâu hơn (thông thường mất 4 năm học).

Trước đó, Công Vinh từng được tuyển thẳng vào Đại học TDTT Từ Sơn, Bắc Ninh, nhưng chân sút người Nghệ An bỏ dở việc học vì không muốn theo nghiệp cầm quân.

Thời điểm năm 2012, Công Vinh đã thổ lộ ước muốn ôn thi để đăng ký dự thi Đại học chuyên ngành khác ngoài bóng đá như hàng triệu thí sinh trên cả nước.

Ở độ tuổi 30, Công Vinh lường trước việc anh có thể bị rớt Đại học, điểm thi thấp. Nhưng với kết quả 21 điểm cho 3 môn, một điểm số rất cao trong khi chỉ tiêu tuyển sinh hệ tại chức là 80. Công Vinh đã chứng minh thực lực và sự nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân.

Thủy Tiên trách người miền trung vô ơn hứa sẽ không làm từ thiện nữa ”đã đi cứu trợ giúp bao người mà vẫn bị trình đơn khởi kiện”

Câu nói gây tranh cãi của Thủy Tiên, miền trung ích kỷ, hòi, cứu rồi vẫn còn khởi động đơn kiện, tôi sẽ không bao giờ đi xa từ thiền nữ Những người mà nữ ca sĩ coi là thân quen, ruột thịt lại nghĩ cô ấy “ăn chặn” tiền từ thiện, điều này làm cho Thuỷ Tiên đau lòng.Đúng là khi mới gặp gỡ ai là bạn, ai là thù.

Tích cực hoạt động thiện nguyện trong nhiều năm qua thế giới nhưng thời gian gần đây, Thuỷ Tiên bất ngờ bị bà Phương Hằng và không ít giả mạo yêu cầu sao kê từ thiện chí. Có lẽ trong cuộc đời làm từ thiện của mình, chưa bao giờ nữ ca sĩ lại rơi vào hoàn cảnh khiến ta nghi ngờ như thế, cô ấy cũng quyết định làm rõ, phủ nhận chuyện “ăn chặn” tiền.
Do not kiềm chế được cảm xúc, Thuỷ Tiên đã khóc trong buổi livestream và ông xã đã thay cô giải thích mọi công việc.

Thuỷ Tiên khóc trên livestream khi bị nghi ngờ “ăn chặn” tiền từ thiện.(Ảnh: Cut from clip)
Sau buổi livestream nước mắt đó, mới đây, bà xã Công Vinh tiếp tục chia sẻ trên cá nhân tài khoản về việc người thân nghi ngờ “ăn chặn” tiền từ thiện. Thuỷ Tiên đau lòng khi những người mình coi là ruột thịt mà không tin vào những nick mình ảo, bị đặt.“Mình cứ nghĩ bạn bè, người thân quen, người hâm mộ ruột, thậm chí là họ hàng là những người hiểu thương và tin mình nhất… Sau những người dẫn dắt cắt ghép sai sự thật chỉ từ những nick ảo vô danh trên mạng được chia sẻ đi họ tin mình ăn thiệt thiệt luôn. Phải chi là người ngoài xa lạ chả quen biết nhau bao giờ đi mình không đau lòng. Dù yêu thương thân thiết như thế nào cũng không bằng vài lời của nick vô danh trên MXH còn đáng tin hơn từng người thương ”- Thuỷ Tiên chia sẻ


Thuỷ Tiên đau lòng khi người thân nghi ngờ “ăn chặn” tiền từ thiện.
Chấp nhận sự thật nhưng bà xã Công Vinh không tránh cảm giác buồn phiền.
Thuỷ Tiên đau lòng nói: “Cuộc đời con người ta phải trải qua những lần như thế để nhìn vào ánh hồng trần”.

Lúc mới quen ai là bạn, ai là thù. Thật sự mong muốn dịch bệnh qua nhanh cho vợ chồng Thủy Tiên có thể chứng minh sự sạch sẽ của mình, để không ai ngờ cả hai “ăn chặn” tiền từ thiện nữa. “Cây ngay không sợ chết”, sai các mẹ?

Thuỷ Tiên in from the render support domain Middle year 2020. (Ảnh: FBNV)

Hy vọng Thuỷ Tiên sẽ chứng minh được sự sạch sẽ của mình để không bị người khác nghi ngờ.

Nguồn: Tổng hợp

Nguồn: https://news24amazing.com/c%CC%BCo%CC%BCn%CC%BCg%CC%BC-%CC%BCv%CC%BCi%CC%BCn%CC%BCh%CC%BC-%CC%BCt%CC%BCu%CC%BCy%CC%BCe%CC%BCn%CC%BC-%CC%BCb%CC%BCo%CC%BC-%CC%BCk%CC%BCh%CC%BCo%CC%BCn%CC%BCg%CC%BC-%CC%BCb%CC%BCa%CC%BCo%CC%BC/

Bình luận