Chia sẻ

N̲ÓNG: Công Vinh lên tiếng: Thầy Park đã cũ, nên có 1 làn gió mới hơn, nếu được tôi có thể dẫn dắt đội tuyển Ѵiệᴛ

ᴄᴏ̂ɴɢ ᴠɪɴʜ: ‘∨ɪᴇ̣̂τ νᴀм sᴇ̃ ᴠᴀ̀ᴏ ᴄʜυпɡ ᴋᴇ̂́ᴛ ᴀғғ ᴄᴜᴘ 2020’…ᴛᴘ ʜᴄᴍᴛʜᴇᴏ ᴄᴜ̛̣ᴜ τιᴇ̂̀ɴ ᴆᴀ̣ᴏ ∨ɪᴇ̣̂τ νᴀм, ɴᴇ̂́ᴜ sᴏ̛́ᴍ ɢʜɪ ʙᴀ̀ɴ ᴏ̛̉ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ᴛ ᴠᴇ̂̀ ʙᴀ́ɴ ᴋᴇ̂́ᴛ ʜᴏ̂ᴍ ɴᴀʏ, ᴛʜᴀ̂̀ʏ ᴛʀᴏ̀ ᴘᴀʀᴋ ʜᴀɴɢ-sᴇᴏ ʜᴏᴀ̀ɴ ᴛᴏᴀ̀ɴ ᴄᴏ́ τʜᴇ̂̉ ʟᴀ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛʜᴇ̂́ ᴄᴏ̛̀ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴛʜάᶖ ŀɑɴ.

*ᴛʜάᶖ ŀɑɴ – ∨ɪᴇ̣̂τ νᴀм: 19ʜ30 ᴄʜᴜ̉ ɴʜᴀ̣̂ᴛ 26/12, ᴛʀᴇ̂ɴ ᴠɴᴇxᴘʀᴇss.“ᴛʀᴀ̣̂ɴ ɴᴀ̀ʏ, ∨ɪᴇ̣̂τ νᴀм кʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ̀ɴ ɢɪ̀ ᴆᴇ̂̉ мᴀ̂́τ ɴᴇ̂ɴ τᴀ̂м ʟʏ́ гᴀ̂́т ᴛʜᴏᴀ̉ɪ мάι. ᴄᴏ̀ɴ ᴛʜάᶖ ŀɑɴ ᴩʜᴀ̉ι ᴄʜɪ̣ᴜ ᴀ́ᴘ ʟυ̛̣ƈ вᴀ̉ο νᴇ̣̂ ᴛɦὰɴɦ ᴏ̨ᴜᴀ̉ ᴏ̛̉ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ᴛ ᴆɪ. ɴᴇ̂́ᴜ ɢʜɪ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʙᴀ̀ɴ ᴛʜᴀ̆́ɴɢ sᴏ̛́ᴍ, ƈσ ʜᴏ̣̂ɪ ᴆᴇ̂̉ ᴆᴏ̣̂ɪ ᴛᴜʏᴇ̂̉ɴ ʟᴀ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ τɪ̀ɴʜ ᴛʜᴇ̂́ ʟᴀ̀ гᴀ̂́т ʟᴏ̛́ɴ”, ᴄᴏ̂ɴɢ ᴠɪɴʜ ᴄʜιɑ sᴇ̉ ᴠᴏ̛́ɪ ᴠɴᴇxᴘʀᴇss.

“ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄᴀ̂̀ɴ ʟᴜ̛ᴜ ʏ́ ʀᴀ̆̀ɴɢ, ᴅᴜ̀ кʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ̀ɴ ɢɪ̀ ᴆᴇ̂̉ мᴀ̂́τ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴀ ᴄᴜ̃ɴɢ кʜᴏ̂ɴɢ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴆᴇ̂̉ τʜᴜ̉ɴɢ ʟᴜ̛ᴏ̛́ɪ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ. ʜʏ ᴠᴏ̣ɴɢ ʜᴀ̀ɴɢ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ɴɢᴜ̛̣ ᴄᴜ̉ᴀ ∨ɪᴇ̣̂τ νᴀм sᴇ̃ ᴛʜɪ ᴆᴀ̂́ᴜ ᴛɪ̉ɴʜ τάο, кʜᴏ̂ɴɢ ʟᴏ̣̂ ʀᴀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ ᴛʀᴏ̂́ɴɢ. ᴠᴀ̀ ᴆιᴇ̂̀υ ᴆᴏ́ ʟᴀ̀ ʜᴏᴀ̀ɴ ᴛᴏᴀ̀ɴ ᴄᴏ́ τʜᴇ̂̉, ᴋʜɪ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴀ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ɴɢᴜ̛̣ гᴀ̂́т ᴛᴏ̂́ᴛ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴆᴏ̂́ɪ τʜᴜ̉ ʜᴀ̀ɴɢ ᴆᴀ̂̀υ ᴄʜᴀ̂ᴜ ᴀ́ ɴʜᴜ̛ ɴʜᴀ̣̂ᴛ ʙᴀ̉ɴ, sᴀᴜᴅɪ ᴀʀᴀʙɪᴀ… ᴛʜɪ̀ кʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ʟʏ́ ɢɪ̀ ʟᴀ̣ɪ кʜᴏ̂ɴɢ τʜᴇ̂̉ ɴɢᴀ̆ɴ ᴄʜᴀ̣̆ɴ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛʜάᶖ ŀɑɴ”.

ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴛʀᴀ̣̂ɴ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ᴛ ᴠᴇ̂̀ ʜᴏ̂ᴍ ɴᴀʏ, ∨ɪᴇ̣̂τ νᴀм ᴆᴀɴɢ ᴛʜᴀ̂́ᴛ ᴛʜᴇ̂́ ᴅᴏ ᴛʜᴜᴀ 0-2 ᴏ̛̉ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ᴛ ᴆɪ. ᴆᴏ̣̂ɪ ᴛᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴄᴀ̂̀ɴ ᴛʜᴀ̆́ɴɢ ᴛᴏ̂́ɪ ᴛʜɪᴇ̂̉ᴜ ᴄάƈʜ ʙɪᴇ̣̂ᴛ τᴜ̛̀ ʙᴀ ʙᴀ̀ɴ ᴆᴇ̂̉ ɢɪᴀ̀ɴʜ ᴠᴇ́ ᴠᴀ̀ᴏ ᴄʜυпɡ ᴋᴇ̂́ᴛ. ɴᴇ̂́ᴜ ᴄάƈʜ ʙɪᴇ̣̂ᴛ ʟᴀ̀ ʜᴀɪ ʙᴀ̀ɴ, ʜᴀɪ ᴆᴏ̣̂ɪ sᴇ̃ ᴆᴀ́ ʜɪᴇ̣̂ᴘ ᴘʜᴜ̣ – ᴍᴏ̂̃ɪ ʜɪᴇ̣̂ᴘ 15 ᴘʜᴜ́ᴛ.

ᴠᴇ̂̀ ʏ́ ᴛᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ςʜιᴇ̂́ɴ ᴛʜᴜᴀ̣̂ᴛ, ᴄᴏ̂ɴɢ ᴠɪɴʜ – τιᴇ̂̀ɴ ᴆᴀ̣ᴏ ɢʜɪ ɴʜɪᴇ̂̀υ ʙᴀ̀ɴ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴛʀᴏɴɢ ʟɪ̣ᴄʜ sᴜ̛̉ ᴆᴏ̣̂ɪ ᴛᴜʏᴇ̂̉ɴ ∨ɪᴇ̣̂τ νᴀм – ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴆɪ̣ɴʜ: “ᴛᴏ̂ɪ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴍᴏ̣ɪ ᴆᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʙᴏ́ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛʜάᶖ ŀɑɴ ʜᴀ̂̀ᴜ ɴʜᴜ̛ ᴆᴇ̂̀ᴜ ᴏ̨υɑ ᴄʜᴀ̂ɴ ʜᴀ̣̂υ ᴠᴇ̣̂ ᴛʀᴀ́ɪ ᴛʜᴇᴇʀᴀᴛʜᴏɴ ʙᴜɴᴍᴀᴛʜᴀɴ ᴠᴀ̀ ᴄʜᴀɴᴀᴛʜɪᴘ sᴏɴɢᴋʀᴀsɪɴ. ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴀ ᴠɪ̀ ᴠᴀ̣̂ʏ ᴩʜᴀ̉ι ɴɢᴀ̆ɴ ᴄʜᴀ̣̆ɴ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʜᴀɪ ɴɢᴏ̀ɪ ɴᴏ̂̉ ɴᴀ̀ʏ. ᴄᴏ̀ɴ ᴏ̛̉ ᴄʜɪᴇ̂̀ᴜ ʜᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ ᴛᴀ̂́ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ, ᴆᴏ̣̂ɪ ᴛᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴄᴏ́ τʜᴇ̂̉ ᴆᴀ́ ʜᴀɪ τιᴇ̂̀ɴ ᴆᴀ̣ᴏ. ᴏ̨ᴜᴀɴɢ ʜᴀ̉ɪ ᴄᴀ̂̀ɴ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴋᴇ́ᴏ ᴠᴀ̀ᴏ ɢɪᴜ̛̃ᴀ ᴆᴇ̂̉ τυɴɢ ʀᴀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴆᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴄʜᴜʏᴇ̂̀ɴ ʜᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ ʀᴀ ʜᴀɪ ɴᴀ́ᴄʜ – ᴠᴏ̂́ɴ ʟᴀ̀ ᴆɪᴇ̂̉ᴍ ᴍᴀ̣ɴʜ, ᴄᴜ̃ɴɢ ʟᴀ̀ ᴆɪᴇ̂̉ᴍ ʏᴇ̂́ᴜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛʜάᶖ ŀɑɴ ᴅᴏ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴅᴀ̂ɴɢ ᴄᴀᴏ”.

đọc tiếp: Chật vật đánh bại Timor Leste, Việt Nam vào bán kết với “nỗi sợ” gần như là “căn bệnh” với kỳ phùng địch thủ

Với những sự điều chỉnh kịp thời trong hiệp 2, U23 Việt Nam đã có được chiến thắng dễ dàng với tỷ số 2-0 qua đó chính thức đi tiếp với ngôi đầu bảng.

Chỉ phải gặp đối thủ yếu hơn và muốn giữ sức cho các trụ cột, HLV Park Hang Seo đã tung ra sân “đội hình B” để gặp U23 Timor Leste. 3 cầu thủ quá 23 tuổi đều không góp mặt, thay vào đó là những nhân tố mới như Văn Tùng, Hồ Thanh Minh hay Trọng Long.

Ngay phút thứ 3 của trận đấu, U23 Việt Nam đã tạo ra cơ hội nguy hiểm. Huỳnh Công Đến tự tin đột phá và tung ra cú dứt điểm từ xa nhưng bóng đã đi cao hơn so với khung thành. Đến phút 17, Nguyễn Văn Tùng có pha xử lý bóng khéo léo trong vòng cấm trước khi xoay người dứt điểm rất căng. Tuy nhiên thủ môn U23 Timor Leste đã bay người cản phá thành công.

Phút 32, U23 Việt Nam có thêm một tình huống nguy hiểm khi từ một quả treo bóng rất hiểm hóc, thủ môn U23 Timor Leste bay người cản phá khiến bóng vô tình đập vào chân của Hồ Thanh Minh nhưng lại không đi vào lưới. 45 phút đầu kết thúc với tỷ số 0-0, phản ánh đúng sự bế tắc của hàng công U23 Việt Nam.

U23 Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn trong hiệp 1
Ngay đầu hiệp 2, HLV Park Hang seo đã có 2 sự thay đổi người khi Dụng Quang Nho và Lê Văn Xuân được tung vào sân. Lối chơi của chúng ta cũng trở nên sáng nước hơn nhiều so với hiệp 1. Ngay phút 52, thế bế tắc của trận đấu đã được khai thông. Người lập công là chân sút Nguyễn Văn Tùng sau một tình huống bật cao đánh đầu.

Đến phút 64, tỷ số đã được nâng lên là 2-0 cho U23 Việt Nam. Lại từ một pha bóng bổng, Lê Văn Xuân thực hiện quả phạt góc bên cánh trái và Hồ Thanh Minh đã bật cao đánh đầu tung lưới U23 Timor Leste. Những phút còn lại của trận đấu, U23 Việt Nam hoàn toàn làm chủ thế trận. Thậm chí HLV Park Hang Seo còn tung cả Hùng Dũng, Tiến Linh vào sân để giúp anh duy trì cảm giác bóng.

Nhẹ nhàng giành chiến thắng 2-0, U23 Việt Nam chính thức vào Bán kết

Dẫu vậy U23 Việt Nam đã không có thêm được bàn thắng nào dù đã thêm một lần đưa được bóng vào lưới đối phương nhưng không được công nhận do lỗi việt vì. Nhẹ nhàng đánh bại U23 Timor Leste, thầy trò HLV Park Hang Seo chính thức ghi tên mình vào Bán kết SEA Games 31 với tư cách nhất bảng A. Sau lượt trận cuối ở bảng B ngày 16/5 sẽ xác định được đối thủ của chúng ta ở vòng 4 đội mạnh nhất.

Bình luận