Chia sẻ

ᴛʀậɴ đấᴜ ɢɪữᴀ Đᴛ ᴛʀᴜɴɢ ǫᴜốᴄ ᴠà Đᴛ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ đã ᴋʜéᴘ ʟạɪ ᴠớɪ ᴛỉ số 𝟹-𝟸 ɴɢʜɪêɴɢ ᴠề độɪ ᴄʜủ ɴʜà ᴛʀᴜɴɢ ǫᴜốᴄ.

ᴠɪệᴄ Đᴛ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ để ᴛʜᴜᴀ sáᴛ ɴúᴛ Đᴛ ᴛʀᴜɴɢ ǫᴜốᴄ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʀậɴ đấᴜ ᴠòɴɢ ʟᴏạɪ 𝟹 ᴡᴏʀʟᴅ ᴄᴜᴘ 𝟸𝟶𝟸𝟸 ʀạɴɢ sáɴɢ ɴɢàʏ 𝟾/𝟷𝟶 ᴋʜɪếɴ ᴍộᴛ ʙộ ᴘʜậɴ ɴɢườɪ ʜâᴍ ᴍộ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴄảᴍ ᴛʜấʏ ᴋʜó ᴄʜấᴘ ɴʜậɴ. sᴀᴜ ᴛʀậɴ đấᴜ, ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ đã để ʟạɪ ʙìɴʜ ʟᴜậɴ ɢᴀʏ ɢắᴛ ᴄʜỉ ᴛʀíᴄʜ ᴄáᴄʜ ᴅùɴɢ ɴɢườɪ ᴄủᴀ ʜʟᴠ ᴘᴀʀᴋ ʜᴀɴɢ-sᴇᴏ. Đặᴄ ʙɪệᴛ ʟà ᴋʜɪ ôɴɢ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ʀúᴛ ᴄầᴜ ᴛʜủ ɢɪàᴜ ᴋɪɴʜ ɴɢʜɪệᴍ ʙùɪ ᴛɪếɴ ᴅũɴɢ ʀᴀ sâɴ ᴠà ᴛʜᴀʏ ᴠàᴏ đó ʙằɴɢ ᴄầᴜ ᴛʜủ ᴛʀẻ ɴɢᴜʏễɴ ᴛʜᴀɴʜ ʙìɴʜ.

ᴛʜᴀɴʜ ʙìɴʜ ᴄó ɴʜɪệᴍ ᴠụ ᴛʜᴇᴏ ᴋèᴍ ɴɢôɪ sᴀᴏ ᴡᴜ ʟᴇɪ ᴄủᴀ ᴛᴜʏểɴ ᴛʀᴜɴɢ ǫᴜốᴄ ɴʜưɴɢ ᴀɴʜ 𝟸 ʟầɴ để đốɪ ᴛʜủ ᴄó ᴄơ ʜộɪ ɢʜɪ ʙàɴ. sự ɴᴏɴ ᴛʀẻ, ᴛʜɪếᴜ ᴋɪɴʜ ɴɢʜɪệᴍ ᴋʜɪếɴ ᴛʜᴀɴʜ ʙìɴʜ ᴄʜưᴀ ʙắᴛ ɴʜịᴘ ᴛʀậɴ đấᴜ ᴛốᴛ, ɴʜấᴛ ʟà ᴋʜɪ ᴀɴʜ ᴘʜảɪ đốɪ ᴅɪệɴ ᴠớɪ ᴄầᴜ ᴛʜủ số 𝟷 Đᴛ ᴛʀᴜɴɢ ǫᴜốᴄ – đốɪ ᴛʜủ ᴍạɴʜ ʜơɴ ᴄʜúɴɢ ᴛᴀ ʀấᴛ ɴʜɪềᴜ.

ᴅù ᴛʜᴀɴʜ ʙìɴʜ ɢầɴ đâʏ đã ᴋʜôɴɢ ᴅùɴɢ ᴍạɴɢ xã ʜộɪ ғᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ɴʜưɴɢ ᴛʀêɴ ᴄáᴄ ғᴀɴᴘᴀɢᴇ ʙóɴɢ đá ʟớɴ, ɴʜɪềᴜ ʙìɴʜ ʟᴜậɴ ᴄʜỉ ᴛʀíᴄʜ ʜướɴɢ đếɴ ᴄầᴜ ᴛʜủ ᴍᴀɴɢ áᴏ số 𝟻 ᴄủᴀ Đᴛ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ. ᴍộᴛ ᴄầᴜ ᴛʜủ ᴋʜáᴄ ᴘʜảɪ ɴʜậɴ sự ᴛấɴ ᴄôɴɢ ᴄủᴀ ᴅâɴ ᴍạɴɢ ở ғᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ᴄá ɴʜâɴ ʟà ᴛʜủ ᴍôɴ ʙùɪ ᴛấɴ ᴛʀườɴɢ

ʟà ʜʟᴠ ᴛʀưởɴɢ Đᴛ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ, ʜʟᴠ ᴘᴀʀᴋ ʜᴀɴɢ-sᴇᴏ ʟà ɴɢườɪ ᴄʜịᴜ ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ ʟớɴ ɴʜấᴛ ᴄʜᴏ ᴋếᴛ ǫᴜả ᴛʜᴜᴀ 𝟸-𝟹 đêᴍ ɴᴀʏ. ᴅù ôɴɢ đã ᴄùɴɢ ʙóɴɢ đá ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ʟậᴘ ɴêɴ ɴʜɪềᴜ ᴋì ᴛíᴄʜ đáɴɢ ᴛự ʜàᴏ ɴʜưɴɢ ᴄʜɪếɴ ʟượᴄ ɢɪᴀ ɴɢườɪ ʜàɴ ǫᴜốᴄ ᴋʜôɴɢ ᴛʀáɴʜ ᴋʜỏɪ ᴍũɪ ʀìᴜ ᴅư ʟᴜậɴ sᴀᴜ ᴛʀậɴ ᴛʜᴜᴀ ᴛʀᴜɴɢ ǫᴜốᴄ.

ᴍộᴛ số ʙìɴʜ ʟᴜậɴ ᴄủᴀ ᴅâɴ ᴍạɴɢ ᴅồɴ ᴠề ᴘʜíᴀ Đᴛ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ:
“Ôɴɢ ᴘᴀʀᴋ ᴋᴏ ᴛʜíᴄʜ Đứᴄ ʜᴜʏ à, ɴʜư ᴛʀậɴ Úᴄ ᴛʜᴀʏ ᴠàᴏ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ đá sáɴɢ ʜẳɴ. ʜᴏàɴɢ Đứᴄ, ǫᴜᴀɴɢ ʜảɪ sẽ ᴅâɴɢ ᴄᴀᴏ ʜơɴ, ᴛʜᴀʏ ᴛʜᴀɴʜ ʙìɴʜ ᴛʜể ʜìɴʜ ᴛốᴛ đấʏ ɴʜưɴɢ ɴêɴ ᴛʜᴀʏ ʜồɴɢ ᴅᴜʏ ᴛʜì ʜơɴ ᴠì ᴛɪếɴ ᴅũɴɢ đᴀɴɢ đá ᴛốᴛ”.

“ᴍặᴄ ᴅù ʙɪếᴛ ʜʟᴠ ᴘᴀʀᴋ đᴇᴍ ʟạɪ ɴʜɪềᴜ ᴛʜàɴʜ ᴄôɴɢ ᴄʜᴏ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ɴʜưɴɢ ᴘʜảɪ ᴄôɴɢ ɴʜậɴ ᴛʜầʏ ᴘᴀʀᴋ ʟà 𝟷 ɴɢườɪ ʙảᴏ ᴛʜủ, ᴋʜôɴɢ ᴅáᴍ ᴛʜᴀʏ ᴛʜế độɪ ʜìɴʜ. ᴛừ ᴋʜɪ ᴄôɴɢ ᴘʜượɴɢ ᴠàᴏ ʟɪềɴ ᴛʜấʏ Đᴛ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴋʜởɪ sắᴄ ʜơɴ ở ʜàɴɢ ᴄôɴɢ. ᴄòɴ số 𝟻 ʙắᴛ ɴɢườɪ ɴʜư… ᴄũɴɢ ᴛʜᴀʏ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ số 𝟽 đɪ đâᴜ ᴄũɴɢ ᴋʜôɴɢ ʙɪếᴛ ɴʜìɴ ᴛʜì ʙᴀɴʜ đã ᴠàᴏ ʟướɪ. ᴄôɴɢ ᴘʜượɴɢ đá ᴛʜế ᴄʜᴏ ᴅự ʙị ᴄʜᴏ ᴠăɴ Đứᴄ, ᴛʜᴀʏ ᴘʜượɴɢ ᴛʜì ᴄòɴ ᴠàɪ ᴘʜúᴛ ʟàᴍ ăɴ đượᴄ ɢì. ʙóɴɢ đá ᴋʜôɴɢ ᴘʜảɪ ᴛʀò ᴄʜơɪ ᴍà ᴄứ ʟấʏ ǫᴜá ᴋʜứ ʀᴀ ɴóɪ ᴠớɪ ᴛôɪ. ᴄòɴ ᴄáᴄ ᴛʀậɴ ᴛớɪ ᴍà ᴄứ ɢɪữ ʜàɴɢ ᴄôɴɢ ɴàʏ ᴛʜì ᴄó ᴛʜᴜᴀ ɴốᴛ ᴄáᴄ ᴛʀậɴ ᴄòɴ ʟạɪ”.

“ʙɪếᴜ ᴋʜôɴɢ 𝟸 ǫᴜả, ʟỗɪ ᴄùɴɢ 𝟷 ᴠị ᴛʀí, ᴄùɴɢ 𝟷 ᴋɪểᴜ ᴋịᴄʜ ʙảɴ, ʟạɪ đượᴄ ǫᴜả ôɴɢ… À ᴍà ᴛʜôɪ ᴅù sᴀᴏ ᴄáᴄ ᴄầᴜ ᴛʜủ ᴄũɴɢ đã ᴄố ɢắɴɢ ʟắᴍ ʀồɪ, ᴛɪᴋᴛᴏᴋ íᴛ ᴛʜôɪ ᴀᴇ ɴʜé” – ʙìɴʜ ʟᴜậɴ ɴʜắᴍ ᴠàᴏ ᴛʜủ ᴍôɴ ᴛấɴ ᴛʀườɴɢ ᴠớɪ ᴛʜóɪ ǫᴜᴇɴ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ ᴛʀêɴ ᴍạɴɢ xã ʜộɪ ᴛɪᴋᴛᴏᴋ.

“ᴜ ʟà ᴛʀờɪ. ɴãʏ ɢɪờ ʟướᴛ ᴍấʏ ʙàɪ ᴛᴏàɴ ᴛʜấʏ “ᴛʜủ ᴍôɴ ɴɢʜɪệɴ ᴛɪᴋᴛᴏᴋ, ᴄầᴜ ᴛʜủ số 𝟻 ᴛʜì ɴᴏɴ ɴớᴛ đá ɴʜư ᴋʜôɴɢ đá”. ɴɢườɪ ᴛᴀ ᴄòɴ ᴛʀẻ sᴀɪ ᴛʜì sửᴀ, ᴄᴏɪ ɴʜư ᴍộᴛ ʙàɪ ʜọᴄ ᴋɪɴʜ ɴɢʜɪệᴍ ᴄʜᴏ ᴛʜᴀɴʜ ʙìɴʜ. ᴄòɴ ᴛấɴ ᴛʀườɴɢ ᴄũɴɢ ᴄố ɢắɴɢ ʀồɪ ᴍà? Đâᴜ ᴛʜể ɴàᴏ ᴛʜᴜᴀ đổ ʟỗɪ ɴɢườɪ ɴàʏ ɴɢườɪ ᴋɪᴀ. ᴍôɴ ᴛậᴘ ᴛʜể ᴛʜì ᴛʜắɴɢ ᴛʜᴜᴀ ɴɢᴜʏêɴ ᴛậᴘ ᴛʜể ᴄùɴɢ sᴀɴ sẻ ʟấʏ đó ʟàᴍ độɴɢ ʟựᴄ, ʀúᴛ ᴋɪɴʜ ɴɢʜɪệᴍ ᴄʜᴏ ᴛʀậɴ sᴀᴜ. ᴍắᴄ ɢì ᴍấʏ ôɴɢ ᴠô ᴄʜửɪ ɴɢườɪ ᴛᴀ? ᴛʜᴜᴀ đã ʙᴜồɴ ʀồɪ ᴄòɴ ʙị áᴘ ʟựᴄ ᴛừ ᴍạɴɢ xã ʜộɪ…”.

HLV Park Hang-seo nhận hết lỗi lầm sau trận thua 2-3 trước tuyển Trung Quốc

HLV Park Hang-seo đã có những chia sẻ đáng chú ý sau trận tuyển Việt Nam thua 2-3 Trung Quốc rạng sáng 8/10 ở vòng loại 3 World Cup 2022.

HLV Park Hang-seo nói: “Chúng tôi đã thua 2-3, đặc biệt là thua một bàn ở phút bù giờ. Như chúng ta đã biết, đội tuyển hôm nay thi đấu tốt, không từ bỏ dù bị dẫn trước 2 bàn.

Thế nhưng, chúng tôi cũng thấy hơi tiếc vì có lẽ đã thay vị trí hậu vệ vội quá. Tôi nghĩ đó là lỗi của tôi”.

HLV Park Hang-seo thay Bùi Tiến Dũng bằng Nguyễn Thanh Bình. Trung vệ số 5 sinh năm 2000 mắc sai lầm ở 2/3 bàn thua của tuyển Việt Nam.

Khi được hỏi về lý do thay người, HLV Park Hang-seo nói: “Sai sót của cầu thủ là lỗi trách nhiệm của HLV, của người sử dụng cầu thủ. Tôi không thể chia sẻ gì vào lúc này. Các cầu thủ có sai sót mới trưởng thành được. Tôi nói lại rằng sai sót của cầu thủ là lỗi của HLV thay đổi người”

HLV Park Hang-seo nhận hết lỗi lầm sau trận thua 2-3 trước tuyển Trung Quốc - Ảnh 2.

Về đối thủ tuyển Trung Quốc, HLV Park Hang-seo đánh giá cao: “Chúng ta biết Giải VĐQG Trung Quốc là hàng đầu châu Á, được đầu tư nhiều tiền bạc, có nhiều cầu thủ tốt. Đội bạn cũng có nhiều cầu thủ nhập tịch”.

Tuyển Trung Quốc mở tỷ số số ở phút 53 nhờ công Yang Zhuning. Wu Lei nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 75.

Sau đó, tuyển Việt Nam có liên tiếp 2 bàn gỡ nhờ công Hồ Tấn Tài và Nguyễn Tiến Linh ở phút 80 và 90. Tuy nhiên, đúng phút bù giờ thứ 5, tuyển Việt Nam để Wu Lei thoát xuống sau đường tạt bên cánh trái ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 3-2 cho tuyển Trung Quốc.

Với trận thua 2-3, đội tuyển Việt Nam tụt xuống vị trí cuối bảng B, chưa giành được điểm nào sau 3 trận. Tuyển Trung Quốc đứng hạng 5 với 3 điểm.

Ngày 12/10, tuyển Việt Nam làm khách trước Oman. Tuyển Trung Quốc làm khách trước Saudi Arabia.

Bình luận