Chia sẻ

D̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼x̼ã̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼d̼í̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ồ̼ ̼n̼h̼í̼,̼ ̼b̼à̼ ̼Đ̼i̼ệ̼p̼ ̼đ̼ã̼ ̼é̼p̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼a̼m̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼h̼e̼n̼ ̼l̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼h̼e̼n̼ ̼l̼ộ̼n̼.̼ 

Đ̼ể̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼à̼ ̼Đ̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ể̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼d̼í̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼g̼h̼e̼n̼ ̼t̼u̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ỗ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ộ̼n̼ ̼n̼h̼ị̼p̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼1̼0̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼h̼á̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼n̼à̼n̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼H̼ả̼i̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼)̼.̼
̼É̼p̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼b̼ồ̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼“̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼”̼̼V̼à̼o̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼x̼ã̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼g̼h̼é̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ú̼m̼ ̼t̼ụ̼m̼ ̼t̼á̼n̼ ̼g̼ẫ̼u̼ ̼r̼ô̼m̼ ̼r̼ả̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ạ̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼l̼é̼n̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼s̼á̼t̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ổ̼.̼C̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼u̼ô̼n̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼à̼n̼g̼ ̼c̼â̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼:̼ ̼C̼á̼c̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼à̼ ̼Đ̼i̼ệ̼p̼ ̼h̼ả̼?̼ ̼C̼h̼ắ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼ ̼ấ̼y̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼ ̼B̼à̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼Q̼u̼a̼ ̼v̼à̼i̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼b̼à̼ ̼Đ̼i̼ệ̼p̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼(̼3̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ê̼m̼ ̼ấ̼m̼.̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼.̼

t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼x̼à̼o̼ ̼r̼u̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼h̼o̼c̼…̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼.̼V̼.̼H̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼3̼)̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼Đ̼i̼ệ̼p̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼,̼ ̼b̼ư̼ơ̼n̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ớ̼t̼ ̼k̼h̼ổ̼.̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ú̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼n̼,̼ ̼b̼à̼ ̼Đ̼i̼ệ̼p̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼x̼i̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ý̼ ̼s̼ứ̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼V̼à̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼v̼ở̼ ̼h̼à̼i̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ẩ̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼.K̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼b̼à̼ ̼Đ̼i̼ệ̼p̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼é̼m̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼b̼à̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼a̼ ̼x̼u̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼é̼n̼ ̼n̼ú̼t̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼y̼ê̼u̼.̼̼“̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼h̼ộ̼ ̼t̼h̼ẹ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼,̼ ̼b̼à̼ ̼Đ̼i̼ệ̼p̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼é̼p̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ó̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼o̼!̼”̼ ̼b̼à̼ ̼L̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ở̼ ̼lở̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼ ̼(̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼à̼ ̼Đ̼i̼ệ̼p̼)̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼(̼a̼n̼h̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼)̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ẻ̼.̼ ̼Đ̼ợ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼T̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼ô̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼.̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼m̼ờ̼ ̼á̼m̼,̼ ̼T̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼p̼h̼i̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ẻ̼.̼̼V̼ừ̼a̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼T̼ ̼t̼á̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼T̼ ̼h̼é̼t̼ ̼t̼o̼á̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ỡ̼ ̼l̼ẽ̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼b̼à̼ ̼Đ̼i̼ệ̼p̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼d̼í̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ể̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼.̼ Q̼u̼á̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼h̼ổ̼,̼ ̼T̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.

p̼h̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ê̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼ ̼“̼đ̼á̼”̼
̼S̼a̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼e̼n̼ ̼c̼ở̼i̼ ̼m̼ở̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼T̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼T̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼g̼ó̼n̼ ̼t̼a̼y̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼h̼ọ̼ ̼b̼ả̼o̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼6̼ ̼l̼ầ̼n̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼à̼o̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼ô̼m̼ ̼ấ̼p̼,̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼.̼ ̼R̼ồ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼”̼.̼
̼R̼ồ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼.̼ ̼B̼à̼ ̼Đ̼i̼ệ̼p̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼1̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼q̼u̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼ị̼p̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼l̼ễ̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼q̼u̼à̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ứ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ự̼c̼ ̼t̼ứ̼c̼,̼ ̼t̼á̼t̼ ̼b̼à̼ ̼Đ̼i̼ệ̼p̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼c̼á̼i̼.̼̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼Đ̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼Q̼u̼á̼ ̼b̼ự̼c̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼r̼ơ̼i̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼ì̼n̼h̼,̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ã̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼.̼ ̼R̼ồ̼i̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ợ̼.̼ ̼ ̼ ̼̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼h̼ọ̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼á̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼T̼ ̼(̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼à̼ ̼Đ̼i̼ệ̼p̼)̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼(̼a̼n̼h̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼)̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼ó̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ă̼m̼ ̼t̼h̼ù̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼ó̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼a̼i̼ ̼h̼ế̼t̼”̼.

đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼,̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼h̼ọ̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼n̼a̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼Đ̼i̼ệ̼p̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ở̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ẻ̼,̼ ̼b̼ỏ̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼.̼ ̼R̼i̼ê̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼q̼u̼á̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼.̼̼T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Đ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ó̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼T̼i̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼ở̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ở̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼i̼à̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼.

T̼h̼e̼o̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼Đ̼ư̼a̼ ̼T̼i̼n̼
̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼w̼w̼w̼.̼d̼o̼i̼s̼o̼n̼g̼p̼h̼a̼p̼l̼u̼a̼t̼.̼c̼o̼m̼/̼x̼a̼-̼h̼o̼i̼/̼t̼h̼a̼i̼-̼b̼i̼n̼h̼-̼c̼o̼n̼-̼r̼e̼-̼c̼o̼n̼g̼-̼k̼h̼a̼i̼-̼n̼g̼o̼a̼i̼-̼t̼i̼n̼h̼-̼v̼o̼i̼-̼m̼e̼-̼v̼o̼-̼a̼1̼6̼4̼6̼.̼h̼t̼m̼l̼

Bình luận