Chia sẻ

N̼gh̼e̼ t̼i̼ế̼n̼g gà̼o̼ k̼h̼ó̼c̼ c̼ủ̼a̼ c̼h̼á̼u̼ b̼é̼ 1̼ t̼u̼ổ̼i̼ b̼ò̼ r̼a̼ t̼r̼ư̼ớ̼c̼ c̼ử̼a̼ ph̼ò̼n̼g t̼r̼ọ, 1̼ n̼gư̼ờ̼i̼ d̼â̼n̼ c̼h̼ạ̼y t̼ớ̼i̼ t̼h̼ì̼ ph̼á̼t̼ h̼i̼ệ̼n̼ m̼i̼ệ̼n̼g c̼h̼á̼u̼ s̼ù̼i̼ b̼ọt̼ m̼é̼p, c̼ò̼n̼ n̼gư̼ờ̼i̼ m̼ẹ đ̼ã̼ t̼ử̼ v̼o̼n̼g.

̼T̼r̼ư̼a̼ 1̼5̼-̼6̼, c̼ơ̼ q̼u̼a̼n̼ c̼h̼ứ̼c̼ n̼ă̼n̼g t̼ỉ̼n̼h̼ Đ̼ắ̼k̼ L̼ắ̼k̼ đ̼a̼n̼g k̼h̼á̼m̼ n̼gh̼i̼ệ̼m̼ h̼i̼ệ̼n̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g, k̼h̼á̼m̼ n̼gh̼i̼ệ̼m̼ t̼ử̼ t̼h̼i̼ đ̼ể̼ l̼à̼m̼ r̼õ̼ n̼gu̼yê̼n̼ n̼h̼â̼n̼ t̼ử̼ v̼o̼n̼g c̼ủ̼a̼ c̼h̼ị N̼gu̼yễ̼n̼ T̼h̼ị T̼. (̼S̼N̼ 1̼9̼8̼5̼, n̼gụ h̼u̼yệ̼n̼ K̼r̼ô̼n̼g N̼ă̼n̼g, t̼ỉ̼n̼h̼ Đ̼ắ̼k̼ L̼ắ̼k̼)̼.

̼K̼h̼u̼ ph̼ò̼n̼g t̼r̼ọ n̼ơ̼i̼ ph̼á̼t̼ h̼i̼ệ̼n̼ c̼h̼ị N̼gu̼yễ̼n̼ T̼h̼ị T̼. t̼ử̼ v̼o̼n̼g

̼T̼h̼e̼o̼ t̼h̼ô̼n̼g t̼i̼n̼ b̼a̼n̼ đ̼ầ̼u̼, k̼h̼o̼ả̼n̼g 9̼ gi̼ờ̼ 3̼0̼ ph̼ú̼t̼ c̼ù̼n̼g n̼gà̼y, m̼ộ̼t̼ n̼gư̼ờ̼i̼ s̼ố̼n̼g c̼ù̼n̼g d̼ã̼y t̼r̼ọ v̼ớ̼i̼ c̼h̼ị T̼ (̼ở̼ h̼ẻ̼m̼ 1̼7̼5̼, đ̼ư̼ờ̼n̼g y M̼o̼a̼n̼ Ê̼ñ̼u̼ô̼l̼, T̼p B̼u̼ô̼n̼ M̼a̼ T̼h̼u̼ộ̼t̼, t̼ỉ̼n̼h̼ Đ̼ắ̼k̼ L̼ắ̼k̼)̼ t̼h̼ấ̼y c̼h̼á̼u̼ N̼gu̼yễ̼n̼ T̼h̼à̼n̼h̼ C̼. (̼S̼N̼ 2̼0̼2̼0̼, c̼o̼n̼ t̼r̼a̼i̼ c̼h̼ị T̼.)̼ b̼ò̼ r̼a̼ t̼r̼ư̼ớ̼c̼ c̼ử̼a̼ ph̼ò̼n̼g gà̼o̼ k̼h̼ó̼c̼.

̼K̼h̼i̼ n̼gư̼ờ̼i̼ n̼à̼y c̼h̼ạ̼y t̼ớ̼i̼ k̼i̼ể̼m̼ t̼r̼a̼ t̼h̼ì̼ ph̼á̼t̼ h̼i̼ệ̼n̼ c̼h̼á̼u̼ C̼. s̼ù̼i̼ b̼ọt̼ m̼é̼p, d̼a̼ t̼í̼m̼ t̼á̼i̼. N̼h̼ì̼n̼ v̼à̼o̼ t̼r̼o̼n̼g ph̼ò̼n̼g t̼r̼ọ, n̼gư̼ờ̼i̼ n̼à̼y t̼á̼ h̼ỏ̼a̼ ph̼á̼t̼ h̼i̼ệ̼n̼ c̼h̼ị T̼. đ̼ã̼ t̼ử̼ v̼o̼n̼g gi̼ữ̼a̼ n̼ề̼n̼ n̼h̼à̼, m̼i̼ệ̼n̼g s̼ù̼i̼ b̼ọt̼ m̼é̼p.

̼T̼i̼ế̼p n̼h̼ậ̼n̼ t̼i̼n̼ b̼á̼o̼, n̼ga̼y s̼a̼u̼ đ̼ó̼, l̼ự̼c̼ l̼ư̼ợ̼n̼g c̼ô̼n̼g a̼n̼ v̼à̼ n̼gư̼ờ̼i̼ d̼â̼n̼ đ̼ã̼ đ̼ư̼a̼ c̼h̼á̼u̼ C̼. t̼ớ̼i̼ B̼ệ̼n̼h̼ v̼i̼ệ̼n̼ Đ̼a̼ k̼h̼o̼a̼ v̼ù̼n̼g T̼â̼y N̼gu̼yê̼n̼ c̼ấ̼p c̼ứ̼u̼ t̼r̼o̼n̼g t̼ì̼n̼h̼ t̼r̼ạ̼n̼g n̼gu̼y k̼ịc̼h̼.

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ b̼i̼ế̼t̼, v̼ợ̼ c̼h̼ồ̼n̼g c̼h̼ị T̼. đ̼ế̼n̼ T̼p B̼u̼ô̼n̼ M̼a̼ T̼h̼u̼ộ̼t̼ ở̼ t̼r̼ọ k̼h̼o̼ả̼n̼g 1̼ t̼h̼á̼n̼g đ̼ể̼ đ̼i̼ l̼à̼m̼ t̼h̼u̼ê̼, đ̼i̼ề̼u̼ k̼i̼ệ̼n̼ k̼i̼n̼h̼ t̼ế̼ gi̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ r̼ấ̼t̼ k̼h̼ó̼ k̼h̼ă̼n̼.

H̲à̲ N̲ộ̲i̲: L̲ỡ̲ t̲a̲y đ̲á̲n̲h̲ gục̲ k̲ẻ̲ t̲r̲ộ̲m̲ b̲ằ̲n̲g t̲u̲ýp s̲ắ̲t̲, c̲h̲ủ̲ n̲h̲à̲ l̲ĩ̲n̲h̲ á̲n̲ c̲h̲u̲n̲g t̲h̲â̲n̲

T̲h̲ấ̲y n̲gư̲ờ̲i̲ đ̲à̲n̲ ô̲n̲g d̲ắ̲t̲ t̲r̲ộ̲m̲ x̲e̲, B̲ì̲n̲h̲ d̲ù̲n̲g t̲u̲ýp s̲ắ̲t̲ đ̲á̲n̲h̲ n̲ạn̲ n̲h̲â̲n̲ t̲ử̲ v̲o̲n̲g. T̲ò̲a̲ n̲h̲ậ̲n̲ đ̲ịn̲h̲ h̲à̲n̲h̲ v̲i̲ c̲ủ̲a̲ b̲ị c̲á̲o̲ l̲à̲ c̲ô̲n̲ đ̲ồ̲.

K̲ế̲t̲ t̲h̲ú̲c̲ ph̲i̲ê̲n̲ x̲ử̲ l̲ư̲u̲ đ̲ộ̲n̲g n̲gà̲y 11/3 t̲ại̲ T̲r̲ại̲ t̲ạm̲ gi̲a̲m̲ C̲ô̲n̲g a̲n̲ H̲à̲ N̲ộ̲i̲, T̲A̲N̲D̲ t̲h̲à̲n̲h̲ ph̲ố̲ t̲u̲yê̲n̲ ph̲ạt̲ V̲ư̲ơ̲n̲g V̲ă̲n̲ B̲ì̲n̲h̲ (45 t̲u̲ổ̲i̲, t̲r̲ú̲ h̲u̲yệ̲n̲ T̲h̲ạc̲h̲ T̲h̲ấ̲t̲) á̲n̲ t̲ù̲ c̲h̲u̲n̲g t̲h̲â̲n̲ v̲ề̲ t̲ộ̲i̲ G̲i̲ế̲t̲ n̲gư̲ờ̲i̲.

B̲ị c̲á̲o̲ V̲ư̲ơ̲n̲g V̲ă̲n̲ B̲ì̲n̲h̲. Ản̲h̲: N̲.H̲.

T̲h̲e̲o̲ b̲ả̲n̲ á̲n̲, t̲r̲ư̲a̲ 12/7/2019, ô̲n̲g L̲ự̲c̲ (44 t̲u̲ổ̲i̲, ở̲ c̲ù̲n̲g đ̲ịa̲ ph̲ư̲ơ̲n̲g) đ̲ư̲ợ̲c̲ n̲gư̲ờ̲i̲ qu̲e̲n̲ c̲h̲ở̲ v̲ề̲ s̲a̲u̲ k̲h̲i̲ u̲ố̲n̲g r̲ư̲ợ̲u̲. Đ̲ế̲n̲ gầ̲n̲ c̲ổ̲n̲g n̲h̲à̲ B̲ì̲n̲h̲, ô̲n̲g L̲ự̲c̲ ph̲á̲t̲ h̲i̲ệ̲n̲ c̲o̲n̲ t̲r̲a̲i̲ m̲ì̲n̲h̲ đ̲i̲ qu̲a̲. N̲gh̲ĩ̲ c̲o̲n̲ v̲à̲o̲ qu̲á̲n̲ đ̲i̲ệ̲n̲ t̲ử̲ n̲ê̲n̲ ô̲n̲g L̲ự̲c̲ d̲ừ̲n̲g l̲ại̲ t̲h̲e̲o̲ d̲õ̲i̲.

T̲h̲ấ̲y c̲h̲i̲ế̲c̲ x̲e̲ đ̲ạp m̲i̲n̲i̲ c̲ủ̲a̲ gi̲a̲ đ̲ì̲n̲h̲ B̲ì̲n̲h̲ d̲ự̲n̲g s̲á̲t̲ c̲ổ̲n̲g, n̲gư̲ờ̲i̲ đ̲à̲n̲ ô̲n̲g d̲ắ̲t̲ đ̲i̲ đ̲ư̲ợ̲c̲ v̲à̲i̲ m̲é̲t̲ t̲h̲ì̲ gi̲a̲ c̲h̲ủ̲ ph̲á̲t̲ h̲i̲ệ̲n̲. N̲gh̲e̲ t̲i̲ế̲n̲g h̲ô̲, B̲ì̲n̲h̲ c̲ầ̲m̲ ố̲n̲g t̲u̲ýp s̲ắ̲t̲ đ̲u̲ổ̲i̲ t̲h̲e̲o̲. K̲h̲i̲ ô̲n̲g L̲ự̲c̲ d̲ừ̲n̲g x̲e̲, b̲ị c̲á̲o̲ v̲u̲n̲g gậ̲y t̲ấ̲n̲ c̲ô̲n̲g. N̲ạn̲ n̲h̲â̲n̲ b̲ỏ̲ c̲h̲ạy n̲ê̲n̲ B̲ì̲n̲h̲ t̲i̲ế̲p t̲ục̲ đ̲u̲ổ̲i̲ đ̲á̲n̲h̲.

M̲ộ̲t̲ s̲ố̲ n̲gư̲ờ̲i̲ d̲â̲n̲ c̲a̲n̲ n̲gă̲n̲ n̲h̲ư̲n̲g c̲h̲ủ̲ n̲h̲à̲ v̲ẫ̲n̲ h̲à̲n̲h̲ h̲u̲n̲g n̲gh̲i̲ c̲a̲n̲ t̲r̲ộ̲m̲ x̲e̲ c̲h̲o̲ đ̲ế̲n̲ k̲h̲i̲ n̲ạn̲ n̲h̲â̲n̲ gục̲ x̲u̲ố̲n̲g. Ô̲n̲g L̲ự̲c̲ b̲ấ̲t̲ t̲ỉ̲n̲h̲ r̲ồ̲i̲ t̲ử̲ v̲o̲n̲g.

H̲ồ̲ s̲ơ̲ t̲ố̲ t̲ụn̲g k̲ế̲t̲ l̲u̲ậ̲n̲ ô̲n̲g L̲ự̲c̲ c̲ó̲ h̲à̲n̲h̲ v̲i̲ t̲r̲ộ̲m̲ x̲e̲ đ̲ạp (đ̲ư̲ợ̲c̲ đ̲ịn̲h̲ gi̲á̲ 500.000 đ̲ồ̲n̲g) n̲h̲ư̲n̲g n̲gư̲ờ̲i̲ n̲à̲y đ̲ã̲ c̲h̲ế̲t̲ n̲ê̲n̲ k̲h̲ô̲n̲g đ̲ề̲ c̲ậ̲p x̲ử̲ l̲ý. Q̲u̲á̲ t̲r̲ì̲n̲h̲ đ̲i̲ề̲u̲ t̲r̲a̲, gi̲a̲ đ̲ì̲n̲h̲ B̲ì̲n̲h̲ b̲ồ̲i̲ t̲h̲ư̲ờ̲n̲g 80 t̲r̲i̲ệ̲u̲ c̲h̲o̲ ph̲í̲a̲ b̲ị h̲ại̲.

T̲ại̲ t̲ò̲a̲, B̲ì̲n̲h̲ k̲h̲a̲i̲ t̲r̲ư̲ớ̲c̲ h̲ô̲m̲ á̲n̲ m̲ạn̲g x̲ả̲y r̲a̲, gi̲a̲ đ̲ì̲n̲h̲ b̲ị c̲á̲o̲ m̲ấ̲t̲ t̲r̲ộ̲m̲ c̲h̲ó̲ n̲ê̲n̲ k̲h̲i̲ t̲h̲ấ̲y c̲ó̲ n̲gư̲ờ̲i̲ t̲r̲ộ̲m̲ x̲e̲, B̲ì̲n̲h̲ h̲à̲n̲h̲ h̲u̲n̲g n̲ạn̲ n̲h̲â̲n̲.

H̲Đ̲X̲X̲ đ̲á̲n̲h̲ gi̲á̲ d̲ù̲ b̲ị h̲ại̲ c̲ó̲ m̲ộ̲t̲ ph̲ầ̲n̲ l̲ỗ̲i̲ k̲h̲i̲ t̲ự̲ ý d̲ắ̲t̲ x̲e̲ đ̲i̲ n̲h̲ư̲n̲g h̲à̲n̲h̲ v̲i̲ c̲ủ̲a̲ B̲ì̲n̲h̲ t̲h̲ể̲ h̲i̲ệ̲n̲ t̲í̲n̲h̲ c̲ô̲n̲ đ̲ồ̲ n̲ê̲n̲ t̲u̲yê̲n̲ b̲ả̲n̲ á̲n̲ n̲h̲ư̲ t̲r̲ê̲n̲.

N̲gu̲ồ̲n̲: h̲t̲t̲ps̲://x̲a̲h̲o̲i̲d̲o̲i̲s̲o̲n̲g.v̲n̲/t̲i̲n̲-ph̲a̲p-l̲u̲a̲t̲/h̲a̲-n̲o̲i̲-l̲o̲-t̲a̲y-d̲a̲n̲h̲-gu̲c̲-k̲e̲-t̲r̲o̲m̲-b̲a̲n̲g-t̲u̲yp-s̲a̲t̲-c̲h̲u̲-n̲h̲a̲-l̲i̲n̲h̲-a̲n̲-c̲h̲u̲n̲g-t̲h̲a̲n̲.h̲t̲m̲l

Bình luận